ไม่เข้าใจข้อยกเว้น กับ ประกันภัยโรคร้ายแรง

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
คณะณา
วันเวลาที่ตอบ: 
21 ตุลาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
คือว่า ดิฉันซื้อประกันภัยโรคร้ายแรงกับทาง กรุงเทพประกันภัยคะ คุ้มครอง ห้าโรคร้ายแรงคะ(ไม่มีทุนประกันการตาย แต่มีทุนประกันเมื่อพบโรคคะ) มีรายละเอียดข้อยกเว้นดังนี้คะ /// 1 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน หรือภาวะ ที่เป็นมาแต่กำเนิด เว้นแต่ผอป.ได้เอาประกันไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้มาเป็นเวลา 24 เดือน ติดต่อกันแล้ว /// 2 การฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย /// 3 การกระทำของผอป.ภายใต้ฤทธิ์สุรา /// 4 โรคติดต่อ hiv และกลุ่มโรค hiv /// 5 การเป็นโรคร้ายแรงใดๆ ของผอป.ที่เป็นผลจากยาเสพติด /// 6 ก่อการร้าย ถามว่า อย่างนี้ ข้อยกเว้นข้อที่ 1 มันหักล้างหมดทุกข้อ หรือยังไงคะ งง เช่นผอป. ติดยาเสพติด หรือสูบบุหรี่มาก ก่อนทำประกัน แต่ทำประกันและต่อประกันฉบับนี้มา สามปีแล้ว (ประกันภัยปีต่อปี) แล้วพบว่ามีมะเร็งปอด หรือมะเร็ง เม็ดเลือด / หรือเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนวันทำประกัน และต่อประกันมาสามปีแล้วก็ตาม อย่างนี้ได้รับความคุ้มครองหรือไม่คะ อย่างไรคะ หรือยังอยู่ในข้อยกเว้นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อหนึ่ง แล้วก็ไม่มีระยะเวลา คือยกเว้นตลอดไปคะ งงคะ รบกวนตอบด้วยนะคะ
คำตอบ: 
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน หรือภาวะ ที่เป็นมาแต่กำเนิด หมายถึงการเป็นโรคหรือภาวะความผิดปกติที่มีมาก่อนทำประกันภัย  หรือความผิดปกติแต่กำเนิด   ส่วนการสูบบุหรี่ หากในใบคำขอมีการระบุให้กรอกไว้ ก็ต้องแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย  หากไม่กรอกอาจถูกบอกล้างสัญญาได้