ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ และเป็นฝ่ายถูก ต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาล และนำรถเข้าซ่อม สามารถเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าทำขวัญ และค่าเช่ารถได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียกได้ตามสิทธิที่ระบุไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการทำละเมิด อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการถกเถียงในอนาคต ให้แจ้งบริษัทประกันภัยถึงความจำเป็นและราคาค่าเช่ารถก่อนจะเป็นการดี ส่วนค่าทำขวัญเป็นค่าสินไหมทดแทนต่อร่างกายอย่างหนึ่ง