ในกรณีที่นายหน้าหรือตัวแทนประกันชีวิต ไม่ดำเนินการแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าต่อบริษัทประกันภัย ควรทำอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตกับนายหน้าหรือตัวแทนประกันชีวิต ควรเก็บสำเนาหนังสือแจ้งการขอยกเลิก เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัท และสอบถามการดำเนินการจากบริษัทโดยตรง หากบริษัทไม่ได้รับเรื่องหรือผู้เอาประกันภัยไม่มีหลักฐานการขอยกเลิกกรมธรรม์ควรร้องเรียนที่บริษัทก่อน และหากบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถมาร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ. ได้