ใช้รถผิดประเภทกับที่ทำประกันป1

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
วรารัตน์ ก้าวหน้าชัยมงคล
วันเวลาที่ตอบ: 
19 กันยายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
รถทำประกันป.1ส่วนบุคคลเหมือนที่จดทะเบียนไว้แต่ได้นำไปใช้รับจ้างชั่วคราวหากเกิดเหตุประกันจะจ่ายมั้คะ
คำตอบ: 
ความเสียหายหายต่อบุคคลภายนอกนั้นบริษัทผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกทั้งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิค่ะ   แต่ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนบริษัทตามจำนวนที่บริษัทจ่ายแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ  2000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจครับ ส่วนความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยนั้น บริษัทไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามเงิอนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 9.2 ค่ะ