ขอทราบคำตอบประกันอัคคีภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
sb Korat
วันเวลาที่ตอบ: 
11 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
เรียนท่านผู้รู้ ขอสอบถามดังนี้ นาย ก. ได้นำบ้านราคา 600,000ทำประกันอัคคีภัย ไว้กับบริษัท A ทุน300,000 บาท ต่อมาอีกสัปดาห์ได้ทำประกันกับบริษัท B ทุนประกัน 200,000 บาท และกับบริษัท C ทุน 100,000 บาท ต่อมาเกิดเพลิงไหม้บ้านนาย ก. เสียหาย 300,000 บาท อยากทราบว่า นาย ก. จะได้รับเงินชดใช้จากบริษัทประกันภัยอย่างไร
คำตอบ: 
-เป็นการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง บ. ชดใช้ตามสัดส่วน ดีที่นาย ก. ยังทำประกัน 3 บริษัท จึงได้รับการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้ จาก บ. A 150,000 บาท จาก บ. B 100,000 บาท และจาก บ. C อีก 50,000 บาท  รวมเป็น 300,000 บาท ครับ