หากเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีคู่กรณีสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

หากรถคันดังกล่าวมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000.-บาท