นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ลลิดา กลิ้งเล็ก
วันเวลาที่ตอบ: 
19 กันยายน 2556
รายละเอียดคำถาม: 
การเป็นนายหน้าประกันชีวิตควบคู่กับนายหน้าวินาศภัย จำเป็นต้องมีสำนักงานหรือไม่ เพราะอะไร
คำตอบ: 
ตามมตรา 69 (พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย)และ มาตรา 74 (พ.ร.บ.ประกันชีวิต) นายหน้าประกันวินาศภัย/ประกันชีวิตต้องมีสำนักงานตามที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญาตเป้นนายหน้าประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต  ค่ะ//002