รถเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตบขับขี่

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
อภิชาติ
วันเวลาที่ตอบ: 
17 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ในกณีที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งเอาไว้ ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางบริษัทประกันไม่ชดใช้ใดๆ เลยเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ การกระทำของบริษัทประกันภัยถูกต้องหรือไม่
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น หากความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยที่เกิดจากการชน หรือการคว่ำ ไม่ได้รับความคุ้มครองครับ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 9.4 ครับ