การต่ออายุประกันอัคคีภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ศิวาพร ศรีเพ็ญ
วันเวลาที่ตอบ: 
07 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ทำประกันอัคคีภัย ไว้กับบริษัทประกัน โดยความคุ้มครองครอบคลุมเรื่องน้ำท่วมไว้ด้วย และประกันภัยกำลังจะหมดอายุเดือนธันวาคม 2554 นี้ บริษัทประกันสามารถปฏิเสธไม่ต่องต่ออายุประกันในเรื่องน้ำท่วมให้กับลูกค้าได้หรือไม่ ซึ่งลูกค้ามีความประสงค์ต่ออายุประกัน โดยให้ความคุ้มครองเหมือนเดิมกับฉบับเก่าทุกประการ
คำตอบ: 
สัญญาประกันภัย เป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยคำเสนอและคำสนองที่ถูกต้องตรงกัน สัญญาจึงจะเกิดขึ้นค่ะ ดังนั้น หากไม่มีคำเสนอ หรือไม่มีคำสนองรับ สัญญาก็จะไม่เกิด ทั้งนี้ จึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่่ายค่ะ