บริษัทประกันภัยสามารถบอกยกเลิกการประกันสุขภาพได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเป็นสัญญาปีต่อปี หากบริษัทประกันภัยพบว่าผู้เอาประกันภัยทุจริต บริษัทอาจบอกเลิกได้ทันที และไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้