ทำไมกรมการประกันภัยออกกฎด้านการแจ้งอุบัติเหตุใหม่ ถึงไม่แจ้งให้ประชาชนทราบ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ธีรพงษ์
วันเวลาที่ตอบ: 
18 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เช่น การเคลมโดยที่ไม่ได้แจ้งในทันทีมีค่าส่วนร่วม ซึ่งจริง ๆ ผมเห็นควรใหบริษัทประกันมีเอกสารส่วนนี้แนบให้ลูกค้าด้วย มิใช้เพื่อเป็นการปกปิดไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบ
คำตอบ: 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมรรม์จะระบุเงื่อนไขกรมธรรม์ที่เปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งบริษัทจะส่งมอบให้ผู้เอาประกันภัยพร้อมกับตามรางกรมธรรม์ประกันภัยครับ