ทำประกันสุขภาพให้ลูก บริษัทจ่ายค่าสินไหมมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 บอกเลิกสัญญาพร้อมเรียกเงินคืน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ต่าย
วันเวลาที่ตอบ: 
28 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
สวัสดีค่ะ ดิฉันทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้บุตรอายุ 2 ขวบ มีการเรียกร้องค่าสินไหมไปแล้ว 3 ครั้ง พอครั้งที่ 4 บริษัทกลับแจ้งหนังสือบอกเลิกสัญญาประกันสุขภาพ โดยแจ้งว่า บุตรสุขภาพไม่สมบูรณ์ เป็นโรคทางเดินหายในบ่อยครั้ง โดยไม่แถลงข้อเท็จจริง ดิฉันรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม เพราะโรคที่บุตรเป็น ก็เป็นไข้หวัด ไอ ธรรมดาไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่ทางบริษัท กลับบอกยกเลิก เนื่องจากเห็นว่ามีการเรียกร้องค่าสินไหมไปหลายครั้งในระยะเวลา ไม่ห่างกัน คงจะเห็นว่า ลูกค้ารายนี้ ท่าจะต้องจ่ายมาก กว่า รับ จึงขอยกเลิก ทาง คปภ จะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างค่ะ
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้นนั้น สัญญาประกันภัยนั้นหากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพมิได้แถลงให้บริษัททราบในขณะทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยบอกสัญญาประกันภัยได้ครับ แต่หากท่านไม่ได้รับความเป็นให้เตรียมเอกสารหลักฐานยื่นร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. เพื่อตรวจข้อเท็จจริงครับ