ต่ออายุกรมธรรม์โดยออกเอกสารแนบท้าย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
วิฑูรย์
วันเวลาที่ตอบ: 
03 มิถุนายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
บริษัทประกันภัยสามารถออกกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจระยะเวลาคุ้มครอง3เดือนและต่ออายุครั้งละ3เดือนจนครบ1ปีโดยใช้กรมธรรม์ฉบับเดิมได้หรือไม่?
คำตอบ: 
ตามปกต้แล้ว กรมธรรม์ภาคสมัครใจจะมีความคุ้มครอง 1 ปีเมื่อกรมธรรม์เก่าหมดอายุต้องต่อและออกกรมธรรม์ใหม่ให้ ตรวจสอบถูกความถูกต้อง หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนำเรื่องมาร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.ทุกจังหวัดค่ะ