คำว่าสลักหลังกรมธรรม์ คืออะไรคับ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
Chairat
วันเวลาที่ตอบ: 
05 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียดคำถาม: 
1. คำว่าสลักหลังกรมธรรม์ คืออะไรคับ ทำยังไง และทำเมื่อไหร่ 2. ถ้่าใน 1 ปี ที่พรบ คุ้มครอง เกิดอุบัติเหตุมากกว่า1 ครั้ง ยังได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นกับค่าสินไหมทดแทนเปล่าคับ
คำตอบ: 
1. สลักหลังกรมธรรม์ จะใช้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น ในส่วนของ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวต้องแจ้งบริษัทให้ดำเนินการแก้ไขให้ 2. กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไม่จำกัดจำนวนอุบัติเหตุหรือจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ .../006