ขอทราบ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
พีรพจน์
วันเวลาที่ตอบ: 
06 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ขอทราบที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ คปค.จังหวัดสงขลา
คำตอบ: 
 สำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา เลขที่ 5 ถนนศรีภูวนารถใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-252105 โทรสาร 074-252173