การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุตุลาการ ของสำนักงาน คปภ. มีวิธีดำเนินการอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
อนุญาโตตุลาการ
ชื่อผู้ถาม: 
ถนอมศรี
วันเวลาที่ตอบ: 
16 ธันวาคม 2558
รายละเอียดคำถาม: 

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุตุลาการ ของสำนักงาน คปภ. มีวิธีดำเนินการอย่างไร เหมือนกับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม หรือไม่

คำตอบ: 
     กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความเป็นสากลภายใต้ “อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ” หรือ New York Convention 1958 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคสมาชิกดังกล่าวด้วย

 

     สำหรับประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการขึ้นภายในประเทศขึ้น ได้แก่ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ..ฯ เป็นกฎหมายแม่บทในการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าวนี้

 

     ดังนั้น ในการดำเนินการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรม หรือสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม หรือสำนักงาน คปภ หรือสถาบันอื่นใดที่จัดให้มีการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบอนุญาโตตุลาการนี้ ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการเช่นเดียวกัน

 

     และการที่หน่วยงานใดจะได้ตราระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ เพื่อใช้บังคับกับการระงับข้อพิพาทตามขอบเขตอำนาจของหน่วยงานนั้น ต้องสอดคล้องและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ

 

     สรุปแล้ว กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ไม่จะจัดทำขึ้นที่หน่วยงานใด ก็ใช้หลักการในการดำเนินกระบวนการเหมือนกัน แต่อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องรูปแบบของเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายในดำเนินกระบวนพิจารณาเท่านั้น