การยื่นเบิกเคลมค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ กรณีมีหลายสิทธิประกัน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
กรเอก
วันเวลาที่ตอบ: 
18 พฤศจิกายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องจากมีการทำประกันสุขภาพไว้กับ 3 บริษัทประกัน และเกิดเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตัวใน รพ. และได้สำรองเงินจ่ายไปก่อน ตอนเบิกเคลมได้เบิกกับ บริษัท1 ก่อน โดยยื่นใบรับรองแพทย์ตัวจริง ใบเสร็จตัวจริง แต่บริษัท1 บอกว่าไม่สามารถคืนใบเสร็จรับเงินตัวจริงเพื่อไปเบิกต่อได้ ให้ได้แต่สำเนาและระบุว่าเบิกจ่ายไปเท่าไรแล้วพร้อมประทับตราบริษัท พอติดต่อบริษัท2 เพื่อเบิกเคลมส่วนที่เหลือ บริษัท2 ปฏิเสธว่าสำเนาใบเสร็จใช้ไม่ได้ ต้องใช้ใบเสร็จตัวจริง และแจ้งว่าเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปของบริษัทประกัน บริษัท1 ต้องคืนใบเสร็จตัวจริง ซึ่งบริษัท1 ก็แจ้งว่าคืนให้ไม่ได้เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เช่นนี้แล้วขอสอบถามว่าผู้เอาประกันต้องทำอย่างไร
คำตอบ: 
บริษัทที่ 1 ทำถูกต้องแล้ว หากบริษัทที่ 2 ไม่จ่าย ให้ท่านมาร้องเรียน คปภ. เพื่อดำเนินการชี้แจงบริษัท