ขับรถจักรยานยนต์ของราชการเกิดอุบัติเหตุ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
วิลาวัลย์
วันเวลาที่ตอบ: 
12 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
วันศุกร์ได้ขับรถจักรยานยนต์ของราชการ ไม่ได้ทำประกัน เพื่อกลับบ้าน วันอาทิตย์ ได้ขับกลับมาที่บ้านพัก เพื่อจะมาทำงานวันจันทร์ เหตุเกิดวันอาทิตย์ ตอน 6 โมงเย็น เข้ารับการรักษา รพ. บอกออกใบเสร็จให้ไม่ได้ ต้องเบิกจากประกันก่อน รักษา รพ.แรก จ่ายเงินมัดจำไว้ รพ.ที่สอง ให้ใบเสร็จแต่ประทับอุบัติเหตุจราจร ค่ารักษารวม 5000 บาท ถ้าเบิกกับกองทุนหลักฐานก็ไม่ครบ แต่ถ้าไปเบิกกับราชการก็ไม่มีใบเสร็จ จะทำอย่างไรเบิกเงินทดแทนได้คะ
คำตอบ: 
กรณีรถหน่วยงานราชการก่อให้เกิดความเสียหาย ตามพรบ. รถราชการเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำ พรบ. อยู่แล้วค่ะ  วิธีดำเนินการคือ ให้สำรองจ่าย แล้วนำใบเสร็จไปเบิกกับทางต้นสังกัดค่ะ  หากทางต้นสังกัดไม่จ่าย สามารถนำหลักฐานต่างๆ เช่น บันทึกประจำวันการเกิดเหตุ สำเนาทะเบียนรถ ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น มาเบิกค่ารักษากับทางกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถได้ โดยติดต่อที่ สำนักงาน คปภ. ทุกแห่ง ทั่วประเทศค่ะ