การชื้อประกันชีวิตและ/หรือการประกันสุขภาพ มีการชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า บริษัทประกันชีวิตไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ต้องทำอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

โดยทั่วไปการประกันชีวิตจะมีรูปแบบการชำระเบี้ยประกันภัยตามที่ตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน รายปี หรือชำระครั้งเดียว ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามเวลาที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตจะกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยไว้ เช่น 31 วัน 30 วัน (ให้ดูในเงื่อนไขกรมธรรม์) ซึ่งหากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายผลประโยชน์ให้โดยหักค่าเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้ชำระในช่วงระยะเวลาผ่อนผันออก หากผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยจนพ้นระยะเวลาผ่อนผัน ถ้ากรมธรรม์ประกันชีวิตมีมูลค่ากรมธรรม์แล้ว บริษัทประกันภัยจะกู้ชำระเบี้ยประกันภัยให้โดยอัติโนมัติ เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างทั้งหมดบวกดอกเบี้ย และถ้ากรมธรรม์ประกันชีวิตไม่มีมูลค่ากรมธรรม์ กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้