การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

กลุ่มคำถาม: 
กฎหมายประกันภัย
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบกรมธรรม์ประกันชีวิต และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยท่านจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปทั้งหมดคืน อย่างไรก็ดี ในกรณีขอยกเลิกภายหลัง 30 วัน ต้องพิจารณาระยะเวลาที่ขอยกเลิกภายหลัง 30 วันนั้นว่าเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินส่วนหนึ่ง เรียกว่า เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ในกรมธรรม์ ซึ่งคำนวณจากการนำเบี้ยประกันภัยหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ความคุ้มครองเกิดขึ้นแล้ว