กรณีสูญเสียอวัยวะ สามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากประกันภัย พ.ร.บ. ได้จำนวนเงินเท่าไร

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

กรณีสูญเสียอวัยวะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันภัย พ.ร.บ.ของรถคู่กรณีได้ โดยได้รับความคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท และกรณีรักษาตัวในสถานพยาบาลได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท จำนวนไม่เกิน 20 วัน