ประชาพิจารณ์

เรื่อง วันที่เผยแพร่
ร่างระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตราการแทรกแซงตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ธุรกิจประกันชีวิต 21 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ
ร่างระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตราการแทรกแซงตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ธุรกิจประกันวินาศภัย 21 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. …. 14 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. …. 14 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็น 11 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. .. 25 เมษายน 2561 อ่านต่อ
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการใช้บริการบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 23 เมษายน 2561 อ่านต่อ
แบบสอบถาม การรับประกันภัย การประกันภัยต่อ การบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มการเกิดมหันตภัยในประเทศไทยของบริษัทประกันวินาศภัย 04 เมษายน 2561 อ่านต่อ
ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง คำนิยามโรคร้ายแรง 50 โรค แบบมาตรฐาน 03 เมษายน 2561 อ่านต่อ
ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง เงื่อนไขทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 03 เมษายน 2561 อ่านต่อ
ร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Manual – Risk Based Supervision) 11 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
ประกาศว่าด้วยการประกันภัยต่อ ของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย 11 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
สรุปผลการรับความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย พ.ศ. ๒๕.. 09 มกราคม 2561 อ่านต่อ
ประชาพิจารณ์ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. ที่ออกตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนด มาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยง 30 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 06 ตุลาคม 2560 อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 - 30 ก.ย. 60 20 กันยายน 2560
ตารางมรณะไทย ปี 2560 31 กรกฎาคม 2560
สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... 21 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 03 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management) และ ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 19 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 2560 - 8 มิ.ย. 2560 25 พฤษภาคม 2560
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2560 08 กุมภาพันธ์ 2560
ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุ แบบมาตรฐาน 09 กันยายน 2559 อ่านต่อ
ขอรับฟังความความคิดเห็นเกี่ยวกับคำนิยามโรคร้ายแรง และเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ประเภทสามัญ 04 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ

หน้า