ประชาพิจารณ์

เรื่อง วันที่เผยแพร่
ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต 10 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร 10 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย 10 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ประกาศ คปภ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 10 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร 10 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
แบบสอบถามรายละเอียดการควบคุมภายใน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัย 04 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
แบบสอบถามเพื่อขอรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการเข้าร่วม โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) 26 เมษายน 2562 อ่านต่อ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 02 เมษายน 2562 อ่านต่อ
สำนักงาน คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพมาตรฐานสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย และสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานสำหรับธุรกิจประกันชีวิต 21 มีนาคม 2562 อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 31 มกราคม 2562 อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย สำหรับการประกันต่อ โดยตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ 29 ตุลาคม 2561 อ่านต่อ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) 12 ตุลาคม 2561 อ่านต่อ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... 27 กันยายน 2561 อ่านต่อ
ผลกระทบและความคุ้มค่าของการตราร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และผลกระทบและความคุ้มค่าของการตราร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 18 กันยายน 2561 อ่านต่อ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 18 กันยายน 2561 อ่านต่อ
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์กระทบและความคุ้มค่าของการตราร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 11 กันยายน 2561 อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขมาตรา 10 )และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขมาตรา 9 )เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 7 กันยายน 2561 22 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย 17 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ
เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 09 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ
เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 09 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ
ระดับความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) 19 กรกฎาคม 2561
ร่างระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตราการแทรกแซงตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ธุรกิจประกันชีวิต 21 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ
ร่างระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตราการแทรกแซงตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ธุรกิจประกันวินาศภัย 21 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. …. 14 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. …. 14 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็น 11 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. .. 25 เมษายน 2561 อ่านต่อ
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการใช้บริการบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 23 เมษายน 2561 อ่านต่อ
แบบสอบถาม การรับประกันภัย การประกันภัยต่อ การบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มการเกิดมหันตภัยในประเทศไทยของบริษัทประกันวินาศภัย 04 เมษายน 2561 อ่านต่อ
ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง คำนิยามโรคร้ายแรง 50 โรค แบบมาตรฐาน 03 เมษายน 2561 อ่านต่อ
ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง เงื่อนไขทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 03 เมษายน 2561 อ่านต่อ
ร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Manual – Risk Based Supervision) 11 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
ประกาศว่าด้วยการประกันภัยต่อ ของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย 11 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
สรุปผลการรับความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย พ.ศ. ๒๕.. 09 มกราคม 2561 อ่านต่อ
ประชาพิจารณ์ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. ที่ออกตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนด มาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยง 30 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 06 ตุลาคม 2560 อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 - 30 ก.ย. 60 20 กันยายน 2560
ตารางมรณะไทย ปี 2560 31 กรกฎาคม 2560
สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... 21 กรกฎาคม 2560

หน้า