ประชาพิจารณ์

เรื่อง วันที่เผยแพร่
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การกำหนดอัตราเงินค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขการจ่ายเงิน 27 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 23 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียนที่ออกตามความในประกาศ คปภ. ว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 12 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันชีวิต และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต 22 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย 22 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
ร่างกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.... 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน แบบคำขอและเอกสาร ตัวแทนประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.... 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน แบบคำขอและเอกสาร ตัวแทนประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ..... 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
ร่างกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. .... 12 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. .... 25 ตุลาคม 2562
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2562 22 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. .... 09 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) พ.ศ. 2562 11 กันยายน 2562
(ร่าง) ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๒ 29 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 29 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล 06 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
การทบทวนกฎหมายอนุบัญญัติกฎหมายด้านความมั่นคงทางการเงิน (Regulatory Guillotine) เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2562 31 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) 04 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต 10 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต 10 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร 10 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย 10 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ประกาศ คปภ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 10 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร 10 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
แบบสอบถามรายละเอียดการควบคุมภายใน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัย 04 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
แบบสอบถามเพื่อขอรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการเข้าร่วม โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) 26 เมษายน 2562 อ่านต่อ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 02 เมษายน 2562 อ่านต่อ
สำนักงาน คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพมาตรฐานสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย และสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานสำหรับธุรกิจประกันชีวิต 21 มีนาคม 2562 อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 31 มกราคม 2562 อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย สำหรับการประกันต่อ โดยตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ 29 ตุลาคม 2561 อ่านต่อ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) 12 ตุลาคม 2561 อ่านต่อ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... 27 กันยายน 2561 อ่านต่อ
ผลกระทบและความคุ้มค่าของการตราร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และผลกระทบและความคุ้มค่าของการตราร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 18 กันยายน 2561 อ่านต่อ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 18 กันยายน 2561 อ่านต่อ
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์กระทบและความคุ้มค่าของการตราร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 11 กันยายน 2561 อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขมาตรา 10 )และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขมาตรา 9 )เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 7 กันยายน 2561 22 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย 17 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ
เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 09 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ
เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่รับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 09 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ
ระดับความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) 19 กรกฎาคม 2561

หน้า