ประชาพิจารณ์

เรื่อง วันที่เผยแพร่
ร่างประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ชีวิต 28 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต วินาศภัย 28 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยกับผู้รับประกันภัยตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ. 25.. 09 กันยายน 2565 อ่านต่อ
หนังสือขอความเห็นต่อร่างประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยกับผู้รับประกันภัยตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ. 25.._ธสน. 09 กันยายน 2565 อ่านต่อ
หนังสือขอความเห็นต่อร่างประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยกับผู้รับประกันภัยตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ. 25.. _ บริษัท 09 กันยายน 2565 อ่านต่อ
หนังสือขอความเห็นต่อร่างประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยกับผู้รับประกันภัยตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ. 25.. _ สมาคม 09 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พ.ศ. .... 05 สิงหาคม 2565 อ่านต่อ
แบบสอบถาม/แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันภัย 01 สิงหาคม 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย/ชีวิต พ.ศ.... 29 กรกฎาคม 2565 อ่านต่อ
การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะวลาในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 07 กรกฎาคม 2565
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการใช้เงิน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. .... 07 กรกฎาคม 2565
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 30 มิถุนายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. ….. 30 มิถุนายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ..... 15 มิถุนายน 2565 อ่านต่อ
แบบสอบถามโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) 25 พฤษภาคม 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับอนุญาตการซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ... และร่างคำขอรับอนุญาตการซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 05 พฤษภาคม 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 17 มีนาคม 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 08 มีนาคม 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit – Linked Life Policy) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ พ.ศ. .... 09 ธันวาคม 2564 อ่านต่อ
เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ. ชีวิต/วินาศภัย (ฉบับผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 08 ธันวาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือ เลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 09 พฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ
ร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย 03 พฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ
การรับฟังความคิดเห็นประกาศนายทะเบียนว่าด้วยการใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจของสำนักงานตัวแทนประกันภัย และการดำเนินการของสำนักงานตัวแทนประกันภัย 08 ตุลาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างหลักการการลงทุนให้กู้ยืมสำหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้กู้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ (Syndicated Loan) สำหรับบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย 15 กันยายน 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบให้จัดสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างคำขอรับความเห็นชอบ 09 กันยายน 2564 อ่านต่อ
ขอรับฟังความคิดเห็นร่างใบคำขอเอาประกันชีวิต ฉบับมาตรฐาน 24 สิงหาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 07 กรกฎาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างคำสั่งนายทะเบียนที่ ... /๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต 24 มิถุนายน 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2563 31 พฤษภาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต / วินาศภัย พ.ศ. 2564 21 พฤษภาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ สำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) พ.ศ. .... 18 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
การรับฟังความคิดเห็นในโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) 28 มกราคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต / วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต / วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย พ.ศ....... 22 มกราคม 2564 อ่านต่อ

หน้า