ประชาพิจารณ์

เรื่อง วันที่เผยแพร่
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 26 เมษายน 2566 อ่านต่อ
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 เมษายน 2566 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบการขายหรือให้อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ หรือซื้อทรัพย์สินจากกรรมการบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. . 05 เมษายน 2566 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยโดยส่วนรวมของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. .... 05 เมษายน 2566 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือจัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ... 05 เมษายน 2566 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบการลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือตราสารทุนที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. .... 05 เมษายน 2566 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบการขายหรือให้อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ หรือซื้อทรัพย์สินจากกรรมการบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. .... 05 เมษายน 2566 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยโดยส่วนรวมของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. .... 05 เมษายน 2566 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือจัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ... 05 เมษายน 2566 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบการลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือตราสารทุนที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. .... 05 เมษายน 2566 อ่านต่อ
หนังสือที่ 4322/1035 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 05 เมษายน 2566 อ่านต่อ
หนังสือที่ 4322/1036 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 05 เมษายน 2566 อ่านต่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย : ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 28 มีนาคม 2566 อ่านต่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย : ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่องขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 มีนาคม 2566 อ่านต่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย : ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่องขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 มีนาคม 2566 อ่านต่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย : ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่องขยายระยะเวลาการให้ใช้แบบ ข้อความ กรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย 24 มีนาคม 2566 อ่านต่อ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มที่ ๓) ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 08 มีนาคม 2566 อ่านต่อ
หนังสือเลขที่ 4121/ว.3619 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ
1. ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ... 13 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ
2. ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. .... 13 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ชีวิต 13 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ วินาศภัย 13 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ
หนังสือเลขที่ 4121/3618 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ
หนังสือเลขที่ 4121/3620 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ
หนังสือเลขที่ 4121/3622 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ
หนังสือเลขที่ 4121/ว.3623 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ
หนังสือเลขที่ 4121/ว.3621 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ชีวิต 28 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต วินาศภัย 28 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยกับผู้รับประกันภัยตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ. 25.. 09 กันยายน 2565 อ่านต่อ
หนังสือขอความเห็นต่อร่างประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยกับผู้รับประกันภัยตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ. 25.._ธสน. 09 กันยายน 2565 อ่านต่อ
หนังสือขอความเห็นต่อร่างประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยกับผู้รับประกันภัยตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ. 25.. _ บริษัท 09 กันยายน 2565 อ่านต่อ
หนังสือขอความเห็นต่อร่างประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยกับผู้รับประกันภัยตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ. 25.. _ สมาคม 09 กันยายน 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พ.ศ. .... 05 สิงหาคม 2565 อ่านต่อ

หน้า