ประชาพิจารณ์

เรื่อง วันที่เผยแพร่
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ..... 15 มิถุนายน 2565 อ่านต่อ
แบบสอบถามโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) 25 พฤษภาคม 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับอนุญาตการซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ... และร่างคำขอรับอนุญาตการซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 05 พฤษภาคม 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 17 มีนาคม 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 08 มีนาคม 2565 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit – Linked Life Policy) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ พ.ศ. .... 09 ธันวาคม 2564 อ่านต่อ
เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ. ชีวิต/วินาศภัย (ฉบับผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 08 ธันวาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือ เลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 09 พฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ
ร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย 03 พฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ
การรับฟังความคิดเห็นประกาศนายทะเบียนว่าด้วยการใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจของสำนักงานตัวแทนประกันภัย และการดำเนินการของสำนักงานตัวแทนประกันภัย 08 ตุลาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างหลักการการลงทุนให้กู้ยืมสำหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้กู้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ (Syndicated Loan) สำหรับบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย 15 กันยายน 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบให้จัดสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างคำขอรับความเห็นชอบ 09 กันยายน 2564 อ่านต่อ
ขอรับฟังความคิดเห็นร่างใบคำขอเอาประกันชีวิต ฉบับมาตรฐาน 24 สิงหาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 07 กรกฎาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างคำสั่งนายทะเบียนที่ ... /๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต 24 มิถุนายน 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2563 31 พฤษภาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต / วินาศภัย พ.ศ. 2564 21 พฤษภาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ สำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) พ.ศ. .... 18 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
การรับฟังความคิดเห็นในโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) 28 มกราคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต / วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต / วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย พ.ศ....... 22 มกราคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.... 21 มกราคม 2564 อ่านต่อ
รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 08 ธันวาคม 2563 อ่านต่อ
ร่างแนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย 30 กันยายน 2563 อ่านต่อ
ร่างแนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2563 18 กันยายน 2563 อ่านต่อ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (ส่งความเห็นภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563) 27 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทยของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย 04 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. ว่าด้วยการให้บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 01 มิถุนายน 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต / วินาศภัย พ.ศ. … 17 เมษายน 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายใน ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 01 เมษายน 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. .... 31 มีนาคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. .... 24 มีนาคม 2563
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 24 มีนาคม 2563
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 13 มีนาคม 2563 อ่านต่อ
ร่างการปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการแทรกแซงตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 21 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนของบริษัทประกันชีวิต 16 มกราคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาภัย (ฉบับที่ 4)พ.ศ. .... 14 มกราคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. …. 14 มกราคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การกำหนดอัตราเงินค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขการจ่ายเงิน 27 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 23 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ

หน้า