ประกาศขายทอดตลาด

ปี 2559
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงาน คปภ.ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 20 มกราคม 2559
สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 25 มกราคม 2559
สำนักงาน คปภ.จังหวัดสุโขทัย จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 25 มกราคม 2559
จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 26 มกราคม 2559
สำนักงาน คปภ.จังหวัดอำนาจเจริญ จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 04 กุมภาพันธ์ 2559
สำนักงาน คปภ.จังหวัดตาก จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 08 กุมภาพันธ์ 2559
สำนักงาน คปภ.จังหวัดชุมพร จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 10 กุมภาพันธ์ 2559
สำนักงาน คปภ. จังหวัดกระบี่ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 01 เมษายน 2559
สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด 29 กรกฎาคม 2559
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) 03 พฤศจิกายน 2559
ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง ขายรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 16 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด 15 มกราคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องขายรถยนต์ใช้ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด 10 มิถุนายน 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องขายรถยนต์ใช้ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด 10 มิถุนายน 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายรถยนต์ใช้ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด 18 มิถุนายน 2562
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีขายทอดตลาด สำนักงาน คปภ.จังหวัดอำนาจเจริญ 20 มิถุนายน 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สิน 31 กรกฎาคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ขายรถยนต์ใช้ประจำสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง จำนวน 11 คัน โดยวิธีทอดตลาด 24 กันยายน 2562
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 11 สิงหาคม 2563
ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 18 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาอาคารพร้อมที่ดินของสำนักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3 โดยวิธีทอดตลาด 12 พฤษภาคม 2564
ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 2,134 รายการ 22 กุมภาพันธ์ 2565