รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2565
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 10 กรกฎาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 21 สิงหาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 65 25 พฤศจิกายน 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 09 เมษายน 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 06 ตุลาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 18 มีนาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 15 พฤศจิกายน 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 18 มีนาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 21 สิงหาคม 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 01 กันยายน 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 11 พฤษภาคม 2565
ปี 2566
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 มีนาคม 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 15 มีนาคม 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 21 เมษายน 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 05 พฤษภาคม 2566
ปี 2563
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 22 มกราคม 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 22 มกราคม 2563
ปี 2562
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 12 พฤศจิกายน 2562
ปี 2561
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 01 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2560 01 กุมภาพันธ์ 2561
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2560 02 ตุลาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2560 01 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม 2560 01 กันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2560 01 ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2560 31 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2560 31 มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2560 01 พฤษภาคม 2560
ปี 2556
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2556 01 กรกฎาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2556 01 กันยายน 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2556 01 กุมภาพันธ์ 2556
ปี 2557
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557 01 กรกฎาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557 01 กันยายน 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557 08 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 01 ตุลาคม 2557
ปี 2558
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 01 กรกฎาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 01 กุมภาพันธ์ 2558
ปี 2555
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555 01 กันยายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2555 01 ตุลาคม 2555
ปี 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 15 สิงหาคม 2559

หน้า