รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 05 สิงหาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 02 กรกฎาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 02 มิถุนายน 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 04 พฤษภาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 03 เมษายน 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 22 มกราคม 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 22 มกราคม 2563
ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562
รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 12 พฤศจิกายน 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 27 สิงหาคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 20 มิถุนายน 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 20 มิถุนายน 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 18 มกราคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 18 มกราคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 มกราคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 01 มกราคม 2562
ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้่อจัดจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 03 สิงหาคม 2561
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 03 สิงหาคม 2561
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 03 สิงหาคม 2561
สรุปรายงานจัดซือจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 03 สิงหาคม 2561
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 23 เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2560 01 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 01 กุมภาพันธ์ 2561
ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2560 01 ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2560 01 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2560 02 ตุลาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม 2560 01 กันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2560 31 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2560 01 พฤษภาคม 2560

หน้า