ประกาศราคากลาง

ปี 2560
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) 18 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ยี่ห้อ Datacard รุ่น SD-360 20 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต ยี่ห้อ NISCA Ink Ribbon Cartridge for PR-C101 Series 06 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างโครงการส่งเสริม การขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลาง โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. 22 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลาง การสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ CEO Insurance Forum 2017 11 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลาง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ 05 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลาง การจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของ สนง.คปภ.จ.สตูล 27 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลาง การจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของ สนง.คปภ.จ.พัทลุง 27 มีนาคม 2560
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างจัดหาใบรับรองต่ออายุลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 กรกฎาคม 2560
ปี 2559
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาพนักงานประจำปี 2559 20 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างทำซุ้มในหลวงรัชกาลที่ 10 ซุ้มเกษียณและจัดทำของที่ระลึกพนักงานเกษียณ 26 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน คปภ. และ อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 12 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 12 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2559 28 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน คปภ. 19 ตุลาคม 2559
ปี 2556
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน คปภ. 17 กันยายน 2556
เผยแพร่ราคากลาง การปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก 29 พฤศจิกายน 2556
ปี 2557
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา 23 เมษายน 2557
เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2557 (มี.ค.-ธ.ค. 57) 01 มกราคม 2557
ปี 2558
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 09 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่ราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบซองพลาสติกกันน้ำ 15 มกราคม 2558
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม
เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์บัตรใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันภัยแบบ (PVC Card) (สีฟ้า) โดยวิธีสอบราคา
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ
เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อหมึก Datacard รุ่น SD-360
เผยแพร่ราคากลาง 7 รายการ
ปี 2565
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประกันภัยรถภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 30 มีนาคม 2565
เผยแพร่ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับรายงานทางการเงินของบริษัทประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรูปแบบใหม่ (IFRS System) 31 มีนาคม 2565
เผยแพร่ราคากลาง จ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๕ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่ราคากลาง จ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ (Money Expo 2022) 21 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่ราคากลาง จ้างผลิตสกู๊ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมด้านการประกันภัยและจัดทำอินโฟกราฟฟิก และ Photo Ads เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 08 มีนาคม 2565
เผยแพร่ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อเสนอแนะการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายในและตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 มกราคม 2565
ปี 2564
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 30 มิถุนายน 2564
เผยแพร่ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย 31 สิงหาคม 2564
เผยแพร่ราคากลาง จ้างโครงการพัฒนารูปแบบการทำงานและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรใหม่ (New ways of working cultivation-การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรตามแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC) 12 ตุลาคม 2564
เผยแพร่ราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ การประกันภัยในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรไปสู่สาธารณชน ประจำปี 2564 30 สิงหาคม 2564
เผยแพร่ราคากลาง จ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564 (Money Expo 2021) 26 มีนาคม 2564
ปี 2563
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลาง จ้างผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๓ (CEO Insurance Forum 2020) 18 กุมภาพันธ์ 2563
ปี 2566
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างจัดเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน (Filing System) 05 มกราคม 2566

หน้า