ประกาศราคากลาง

ปี 2562
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาค เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 42 คัน 31 ตุลาคม 2562
เผยแพร่ราคากลางงานโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ประจำปี 2562 07 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อค่าลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle 24 กรกฎาคม 2562
ปี 2564
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ 11 ตุลาคม 2564
เผยแพร่ราคากลางงานเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ.วิภาวดี 11 ตุลาคม 2564
เผยแพร่ราคากลางงานเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. เขตบางนา 27 สิงหาคม 2564
ปี 2563
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่องรายเดิม ระยะเวลา 8 เดือน 13 มีนาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางจ้างจัดจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2563 (Money Expo 2020) 23 มกราคม 2563
เผยแพร่ราคากลางจ้างจัดเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน (Filing System) 08 มกราคม 2563
เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการงานบรรณาธิการ พร้อมจัดพิมพ์และเผยแพร่ นิตยสารประชาสัมพันธ์ (Public Relation magazine) ของสำนักงาน คปภ. 17 กันยายน 2563
เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแถลงข่าวปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก 19 ตุลาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแถลงข่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ ให้สาธารณชนรับทราบผ่านสื่อมวลชน ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 15 เมษายน 2563
ปี 2565
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย : นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น 19 กันยายน 2565
ปี 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้าง organizer เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 26 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่งก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2559 (Thailand Insurance Symposium 2016) 16 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงาน ITU Telecom World 2016 25 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 03 มีนาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 01 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง 20 ตุลาคม 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของซองพลาสติดกันน้ำ โดยวิธีพิเศษ
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประกันภัย 200 ในงาน "ฉลอง 16 ปี มหกรรมปลดหนี้ทั่งไทย" โดยวิธีพิเศษ
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา
เผยแพร่ราคากลางจ้างจัดงาน "คปภ.สานสายใยพี่น้องชาวสื่อ ครั้งที่ 3"
ปี 2556
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน คปภ. 26 ธันวาคม 2556
ปี 2561
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันบุคคลธรรมดา แบบ (PVC Card) 22 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ แก้วน้ำพร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์ ขับขี่อุ่นใจ เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ. 04 มิถุนายน 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านประกันภัยเพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสู่ประชาชน 30 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการบริหารจัดการ งานแถลงข่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ ให้สาธารณชนรับทราบผ่านสื่อมวลชน ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 11 กันยายน 2561
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีสอบราคา 02 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 20 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ปี 2560 26 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องประเมินผลความพึงพอใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 28 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อค่าลิขสิทธิ์สำหรับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 24 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อเข้าร่วมงานถวายสักการะพระบรมศพฯ 21 เมษายน 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 23 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินของอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค / จังหวัด / เขต ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 57 รายการ 21 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 18 สิงหาคม 2560
ปี 2557
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อพรมปูพื้นภายในห้องทำงานเลขาธิการและส่วนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน้าห้องเลขาธิการ 20 กุมภาพันธ์ 2557
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 30 มิถุนายน 2557

หน้า