ประกาศราคากลาง

ปี 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบจัดพิมพ์การ์ดเชิญ และหนังสือที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน 20 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 15 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ปี 2560 18 ตุลาคม 2559
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์การ์ดเชิญ และหนังสือที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 08 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 - 2563 23 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจรสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 - 2563 17 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแม่ข่าย เพื่อขยายประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ 20 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ประจำปี 2561 ระยะเวลา 6 เดือน 28 ธันวาคม 2560
ปี 2564
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย 19 สิงหาคม 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564-2567 09 เมษายน 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาเช่าบริการ Private Cloud ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) 29 ตุลาคม 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาเช่าบริการระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม 01 มิถุนายน 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี 2021 30 กันยายน 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างโครงการจัดทำกรอบการประเมินระดับความพร้อมด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับบริษัทประกันภัย (Cyber Resilience Assessment Framework CRAF) 07 เมษายน 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลอัจฉริยะเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ระยะที่ 2 18 มีนาคม 2564
ปี 2563
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๓ 15 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำและบริหารเว็บไซด์รวมข่าว (newsroom) เว็บไซด์รวบรวมสื่อ (Media center) และการบริหารกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงาน คปภ. 02 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 27001 และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 09 เมษายน 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 31 มีนาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ website สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2563 13 เมษายน 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี 2563 02 ตุลาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม 30 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System - Life) 07 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System - Life) ครั้งที่ 2 30 มกราคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างโครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจ และทิศทางและรูปแบบการกำกับดูแลตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม 13 สิงหาคม 2563
ปี 2561
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมวันรายงานตัว พิธีเปิดการอบรม การปฐมนิเทศ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 11 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง 30 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 3 เดือน 28 มิถุนายน 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 20 เมษายน 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 29 เดือน 08 สิงหาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 27 เดือน 26 กรกฎาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ 28 มิถุนายน 2561
ปี 2562
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงสร้างแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของมหันตภัยเฉพาะด้านอุทกภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย 12 กันยายน 2562
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 12 เดือน (ปี 2562 - 2563) 26 เมษายน 2562
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างโครกงารศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART OIC ของสำนักงาน คปภ. 30 กรกฎาคม 2562
ปี 2565
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 27 มกราคม 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL สำหรับ IBS-Life 12 ตุลาคม 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ 07 ตุลาคม 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาเช่าศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 02 มิถุนายน 2565

หน้า