ประกาศราคากลาง

ปี 2564
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564 (Money Expo 2021) 26 มีนาคม 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพัฒนากำกับดูแลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Master Data & Data Governance) 14 กันยายน 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย 16 มิถุนายน 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย 19 สิงหาคม 2564
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในงาน Money360 XPO 2017 21 กุมภาพันธ์ 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรู้ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 17 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 25 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (ปทุมธานี) 24 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 9 ชลบุรี 25 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค ๕ (อุบลราขธานี) 07 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้กับสำนักงาน คปภ. ภาค จังหวัด และส่วนกลาง ทั่วประเทศ 12 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นประกันภัย พ.ร.บ. 30 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนทุกระดับ 02 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการ โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2560 07 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้บริหารจัดการออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงาน "สัปดาห์ประกันภัย" ประจำปี 2560 12 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5 รายการ 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 11 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์ใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัยแบบ PVC card 31 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบ และจัดทำหนังสืองานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2559 31 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์การ์ดเชิญ และหนังสือที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 08 มิถุนายน 2560
ปี 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) 20 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการในการจัดประชุมคณะกรรมการ คปภ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 05 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. สำหรับปี 2560 20 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบจัดพิมพ์การ์ดเชิญ และหนังสือที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน 20 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 15 มิถุนายน 2559
ปี 2563
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตวีดีโอ ความรู้ด้านการประกันภัย จำนวน 5 เรื่อง ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที 25 มีนาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตสปอตโฆษณาและพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ของสำนักงาน คปภ. และข่าวสารด้านการประกันภัย ผ่านสื่อวิทยุกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และสื่อโซเชียลมีเดีย 09 เมษายน 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive multimedia) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อระบบการประกันภัยไทย 24 สิงหาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 05 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. สำหรับปี 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๓ 15 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำและบริหารเว็บไซด์รวมข่าว (newsroom) เว็บไซด์รวบรวมสื่อ (Media center) และการบริหารกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงาน คปภ. 02 กรกฎาคม 2563
ปี 2561
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 20 เมษายน 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) 26 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมวันรายงานตัว พิธีเปิดการอบรม การปฐมนิเทศ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 11 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง 30 มีนาคม 2561
ปี 2565
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565 (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) ในรูปแบบ Hybrid (Online & On Ground) 11 สิงหาคม 2565
ปี 2562
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสัญจร ณ จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 22 ตุลาคม 2562
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงสร้างแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของมหันตภัยเฉพาะด้านอุทกภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย 12 กันยายน 2562
ปี 2558
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 59 23 ธันวาคม 2558

หน้า