ประกาศราคากลาง

ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ 04 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำหนังสือครบรอบ 10 ปี สำนักงาน คปภ. 10 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตวีดีทัศน์ ครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) สำนักงาน คปภ. 2 ภาษา 10 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 11 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 16 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรู้ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 17 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น 17 สิงหาคม 2560
ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย” ประจำปี 2560 ผ่านสื่อต่างๆ 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5 รายการ 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ สำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินของอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค / จังหวัด / เขต ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. 21 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 28 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 30 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างโครงการส่งเสริม การขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) 18 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดจ้างบริษัทดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ.ในงานมหกรรมลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2017 20 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อโครงการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง 05 ตุลาคม 2560
ราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร 16 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตพัดสปริงประกันภัย พ.ร.บ. 27 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นประกันภัย พ.ร.บ. 30 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค ๕ (อุบลราขธานี) 07 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) 08 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 30 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2561 (ระยะเวลา 3 เดือน) 07 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ให้กับพนักงานสำนักงาน คปภ. ปี 2561 13 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ปี พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ประจำปี 2561 ระยะเวลา 6 เดือน 28 ธันวาคม 2560
ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกรอบการจัดการสภาวะวิกฤตในอุตสาหกรรมประกันภัยไทยและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบการประกันภัยต่อ 09 มกราคม 2561
เผยแพร่ราคากลางการาจ้างโครงการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล (Content) 10 มกราคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 17 มกราคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันะ์เชิงรุก เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) พร้อมผลิตและเผยแพร่ ผ่านสื่อโวเชียลมีเดียและสื่อทางเลือกอื่นๆ 01 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำนักงาน คปภ. 06 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน 07 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ครั้งที่ 2 19 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2561 (CEO Insurance Forum 2018) 13 มีนาคม 2561

หน้า