ประกาศราคากลาง

ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 21 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ให้กับพนักงานสำนักงาน คปภ. ปี 2561 13 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2561 (ระยะเวลา 3 เดือน) 07 ธันวาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 30 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) 08 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค ๕ (อุบลราขธานี) 07 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นประกันภัย พ.ร.บ. 30 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตพัดสปริงประกันภัย พ.ร.บ. 27 ตุลาคม 2560
ราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร 16 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อโครงการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง 05 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดจ้างบริษัทดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ.ในงานมหกรรมลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2017 20 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) 18 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างโครงการส่งเสริม การขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 30 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 28 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. 21 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5 รายการ 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ สำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินของอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค / จังหวัด / เขต ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 18 สิงหาคม 2560
ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย” ประจำปี 2560 ผ่านสื่อต่างๆ 18 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรู้ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 17 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น 17 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 16 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 11 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำหนังสือครบรอบ 10 ปี สำนักงาน คปภ. 10 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตวีดีทัศน์ ครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) สำนักงาน คปภ. 2 ภาษา 10 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ 04 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ตารางราคากลางจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด 02 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างจัดหาใบรับรองต่ออายุลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแม่ข่าย เพื่อขยายประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ 20 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาเช่าพื้นที่ศูนย์สารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 12 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้บริหารจัดการออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงาน "สัปดาห์ประกันภัย" ประจำปี 2560 12 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2561 12 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 12 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการ โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2560 07 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของสำนักงาน คปภ. 04 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสจำนวน 800 Licenses 29 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 26 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ปี 2560 26 มิถุนายน 2560

หน้า