ประกาศราคากลาง

ปี 2565
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2565 02 สิงหาคม 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในห้องน้ำของโถสุขภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 166 เครื่อง 13 กันยายน 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์การเข้าถึงจากระยะไกล (WFH) 01 กันยายน 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์สารสนเทศ 22 กันยายน 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจสอบการคำนวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของบริษัทประกันวินาศภัย 11 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการศึกษารูปแบบการให้บริการร่วม (Shared services model) สำหรับธุรกิจประกันภัยไทย 12 กันยายน 2565
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 31 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น 17 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 12 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 16 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำหนังสือครบรอบ 10 ปี สำนักงาน คปภ. 10 สิงหาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) 08 พฤศจิกายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษษโครงการศึกษาการตรวจสอบ กำกับ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับคนกลางประกันภัย 26 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) 24 เมษายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 26 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกาาศึกษาแนวทางในการกำกับการประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล 08 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 28 สิงหาคม 2560
ปี 2563
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมประกวดออกแบบบอร์ดเกมส์ภายใต้หัวข้อ ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance Literacy) 27 สิงหาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต พ.ศ.2564 09 ธันวาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย พ.ศ.2564 09 ธันวาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและทัศนคติที่ดีกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยสู่ประชาชน 03 กันยายน 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัย ในรูปแบบละครซิทคอม (Sitcom : Situation Comedy) 29 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสำนักงาน คปภ. (OIC Strategic Management) 18 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2563-2564) 05 มิถุนายน 2563
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริษัทดำเนินการบริหารจัดการสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. 12 มีนาคม 2563
ปี 2564
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงาน คปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ในรูปแบบ Hybrid (on ground & online) 12 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ 12 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเสนอแนะกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและวางระบบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 29 กันยายน 2564
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2564-2565) 18 มิถุนายน 2564
ปี 2561
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2561 (CEO Insurance Forum 2018) 13 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์ พร้อมบรรจุแพ็คเกจ 13 มีนาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ครั้งที่ 2 19 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2561 05 เมษายน 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันะ์เชิงรุก เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) พร้อมผลิตและเผยแพร่ ผ่านสื่อโวเชียลมีเดียและสื่อทางเลือกอื่นๆ 01 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำนักงาน คปภ. 06 กุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกรอบการจัดการสภาวะวิกฤตในอุตสาหกรรมประกันภัยไทยและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบการประกันภัยต่อ 09 มกราคม 2561
ปี 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำกฎหมายและอนุบัญญัติฉบับภาษาอังกฤษ 03 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สำนักงาน คปภ. 28 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 22 พฤศจิกายน 2559
ปี 2562
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ความรู้เรื่องประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ 18 กันยายน 2562

หน้า