ประกาศราคากลาง

ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ราคากลาง การจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของ สนง.คปภ.จ.พัทลุง 27 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลาง การจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของ สนง.คปภ.จ.สตูล 27 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องประเมินผลความพึงพอใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 28 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 31 มีนาคม 2560
ราคากลางจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงาน มหกรรมการเงิน ประจำปี 2560 (Money Expo 2017) 05 เมษายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภูเก็ต 07 เมษายน 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อเข้าร่วมงานถวายสักการะพระบรมศพฯ 21 เมษายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) 24 เมษายน 2560
ตารางราคากลางงานจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 04 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลาง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ 05 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกาาศึกษาแนวทางในการกำกับการประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล 08 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลาง การสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ CEO Insurance Forum 2017 11 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจรสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 - 2563 17 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 23 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 25 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษษโครงการศึกษาการตรวจสอบ กำกับ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับคนกลางประกันภัย 26 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 29 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2560 30 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบ และจัดทำหนังสืองานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2559 31 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนทุกระดับ 02 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีสอบราคา 02 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์การ์ดเชิญ และหนังสือที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 08 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 8 อาคารสำนกงาน คปภ. 09 มิถุนายน 2560
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสายด่วนประกันภัย 1186 ประจำปี 2560 14 มิถุนายน 2560
ตารางราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “การประกันภัยภาคบังคับ” ผ่านสื่อวิทยุ 15 มิถุนายน 2560
ตารางราคากลางงานจัดซื้อประกันชีวิตกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ปี 60 16 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีสอบราคา 21 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 - 2563 23 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ปี 2560 26 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 26 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสจำนวน 800 Licenses 29 มิถุนายน 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของสำนักงาน คปภ. 04 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการ โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2560 07 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาเช่าพื้นที่ศูนย์สารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 12 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้บริหารจัดการออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงาน "สัปดาห์ประกันภัย" ประจำปี 2560 12 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2561 12 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 12 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแม่ข่าย เพื่อขยายประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ 20 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างจัดหาใบรับรองต่ออายุลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ตารางราคากลางจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด 02 สิงหาคม 2560

หน้า