ประกาศราคากลาง

ปี 2559
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ตารางราคากลางจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการฯ 30 มิถุนายน 2559
ตารางราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพับเก็บได้ 08 กรกฎาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาระบบรับแบบรายงานข้อมูลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย 11 กรกฎาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจ้างออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ งานวันประกันภัย 28 กรกฎาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 10 สิงหาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระและ สำนักงาน คปภ. เขตบางนา 18 สิงหาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน คปภ. 18 สิงหาคม 2559
ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการเตรียมความพร้อมรองรับเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานสากล 26 สิงหาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย 29 สิงหาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจัดจ้างพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับตัวแทน / นายหน้าประกันวินาศภัย 02 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการในการจัดประชุมคณะกรรมการ คปภ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 05 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม 207 ชั้น2 14 กันยายน 2559
ราคากลางจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินของอาคารสำนักงาน คปภ. และประกันภัยรถยนต์ 19 กันยายน 2559
จัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบสำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 19 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบจัดพิมพ์การ์ดเชิญ และหนังสือที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน 20 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) 20 กันยายน 2559
เผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ.ในงาน SET in the City 07 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางงานจ้างอบรมกฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 13 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางงานจ้างจัดประชุม คปภ. การประชุมสัญจร ครั้งที่ 2 13 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ปี 2560 18 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน คปภ. 19 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง 20 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจ้างจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานสำหรับตัวแทน / นายหน้าประกันชีวิต 20 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงาน ITU Telecom World 2016 25 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบล) 15 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่งก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2559 (Thailand Insurance Symposium 2016) 16 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางงานจ้างจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ 16 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 22 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตเสื้อโปโลสีดำสำหรับพนักงาน และลูกจ้างสำนักงาน คปภ. 09 ธันวาคม 2559
ตารางราคากลางจ้างเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน 13 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ปี 2560 16 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. สำหรับปี 2560 20 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาพนักงานประจำปี 2559 20 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างทำซุ้มในหลวงรัชกาลที่ 10 ซุ้มเกษียณและจัดทำของที่ระลึกพนักงานเกษียณ 26 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้าง organizer เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 26 ธันวาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 27 ธันวาคม 2559
ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 06 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 10 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้กับสำนักงาน คปภ. ภาค จังหวัด และส่วนกลาง ทั่วประเทศ 12 มกราคม 2560
เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ.จังหวัดสิงห์บุรี 13 มกราคม 2560

หน้า