ประกาศราคากลาง

ปี 2566
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 มกราคม 2566
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างจัดเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน (Filing System) 05 มกราคม 2566
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี 06 มกราคม 2566
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผุ้เข้ารับอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสุง (วปส.) รุ่นที่ 11 10 มกราคม 2566
เผยแพราราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มกราคม 2566
เผยแพร่ราคากลางโครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) 16 มกราคม 2566
เผยแพร่ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือน) 31 มกราคม 2566
เผยแพร่ราคากลางการจ้างสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2566 31 มกราคม 2566
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Back Office) ระยะที่ 3 31 มกราคม 2566
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ.ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) และแผนการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ปี 2567 01 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่ราคากลางการซื้อจอภาพแบบ LED พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ สำนักงาน คปภ. 02 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาระบบเพื่อการยื่นรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของธุรกิจประกันภัย (Insurance Companies e-Reporting System and Thai Financial Reporting Standards ICeRT) 09 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 22 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี ๒๕๖๖ 28 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระยะเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือน) ครั้งที่ 2 02 มีนาคม 2566
เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2566 - 2569 รวม 1,095 วัน) 03 มีนาคม 2566
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย (ศูนย์ CIT) ถนนวิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ต่อเนื่องรายเดิม ระยะเวลา ๒ เดือน 09 มีนาคม 2566
เผยแพร่ราคากลางการประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการตามโครงการ คปภ. ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล สู่ Smart OIC ปีที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มีนาคม 2566

หน้า