ประกาศราคากลาง

ปี 2560
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลาง การสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ CEO Insurance Forum 2017 11 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลาง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ 05 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ราคากลาง การจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของ สนง.คปภ.จ.สตูล 27 มีนาคม 2560
เผยแพร่ราคากลาง การจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของ สนง.คปภ.จ.พัทลุง 27 มีนาคม 2560
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างจัดหาใบรับรองต่ออายุลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 กรกฎาคม 2560
เผยแพร่ตารางราคากลางจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด 02 สิงหาคม 2560
ราคากลางจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงาน มหกรรมการเงิน ประจำปี 2560 (Money Expo 2017) 05 เมษายน 2560
ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย” ประจำปี 2560 ผ่านสื่อต่างๆ 18 สิงหาคม 2560
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสายด่วนประกันภัย 1186 ประจำปี 2560 14 มิถุนายน 2560
ราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร 16 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพับเก็บได้ โดยวิธีพิเศษ 19 มกราคม 2560
ปี 2556
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลาง การปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก 29 พฤศจิกายน 2556
ราคากลางโครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณากลางแจ้ง 26 สิงหาคม 2556
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 7 จังหวัดสระบุรี 11 มิถุนายน 2556
ราคากลางการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดมุกดาหาร 12 พฤศจิกายน 2556
ราคากลางการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดกาญจนบุรี 29 พฤศจิกายน 2556
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลาง 7 รายการ
เผยพร่ราคากลางจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงาน คปภ.
ปี 2559
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงาน คปภ. 19 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบล) 15 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางงานจ้างอบรมกฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 13 ตุลาคม 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางงานจ้างจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ 16 พฤศจิกายน 2559
เผยแพร่ตารางราคากลางงานจ้างจัดประชุม คปภ. การประชุมสัญจร ครั้งที่ 2 13 ตุลาคม 2559
ราคากลางจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินของอาคารสำนักงาน คปภ. และประกันภัยรถยนต์ 19 กันยายน 2559
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน คปภ. และสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 26 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลาง โครงการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชนิดกระดาษต่อเนื่อง ประจำปี 2559 19 พฤษภาคม 2559
ราคากลาง โครงการ การทำประกันภัยให้กับลูกจ้างชั่วคราว 18 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์เพิ่ม 08 กุมภาพันธ์ 2559
ปี 2566
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ตารางราคากลางจ้างจัดเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน (Filing System) 05 มกราคม 2566
เผยแพราราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มกราคม 2566
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผุ้เข้ารับอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสุง (วปส.) รุ่นที่ 11 10 มกราคม 2566
ปี 2561
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ตารางราคากลางงานเช่ารถยนต์โดยสาร จำนวน 27 คัน 30 มีนาคม 2561
ปี 2558
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ตารางราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ.ภาค 4(อุดรธานี) 14 ธันวาคม 2558
ราคากลางจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การประกันภัยรถภาคบังคับ" และหนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 22 มกราคม 2558
ปี 2564
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 ขนาด 80 แกรม 17 กุมภาพันธ์ 2564
ปี 2565
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพราราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารประกันภัย : นักสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ตุลาคม 2565
เผยแพราราคากลางจัดจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการ : การเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย O I C : Be Smart First Jobber โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 08 สิงหาคม 2565
เผยแพราราคากลางการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประกันภัยรถภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 เมษายน 2565
ปี 2562
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผนแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสำนักงาน คปภ. ปี 2563 และภ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจอภาพแบบ LED รวมการรื้อถอนและการติดตั้ง 08 มกราคม 2562

หน้า