ประกาศราคากลาง

ปี 2558
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 (ครึ่งปีหลัง) 17 พฤศจิกายน 2558
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจ้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 พฤศจิกายน 2558
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2559 09 ธันวาคม 2558
เผยแพร่ตารางราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ.ภาค 4(อุดรธานี) 14 ธันวาคม 2558
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปี 2559 22 ธันวาคม 2558
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 59 23 ธันวาคม 2558
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (อุดรธานี) 23 ธันวาคม 2558
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ.เขต 3 เขต ประจำปี 2559 25 ธันวาคม 2558
ปี 2559
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจ้างศึกษาและจัดทำเนื้อหาข้อมูล Content ในเว็บไซด์สำนักงาน คปภ. 08 มกราคม 2559
ตารางราคากลางจัดซื้อประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงานสำนักงาน คปภ. ปี 2559 21 มกราคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย 22 มกราคม 2559
ตารางราคากลางการสอบราคาจัดจ้างบริษัทดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2559 (MONEY EXPO 2016) 04 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์เพิ่ม 08 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบซองพลาสติกกันน้ำ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในระบบวิศวกรรมการประกอบอาคาร ประจำปี 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางจ้างจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 3 รายการ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน คปภ. และสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 26 กุมภาพันธ์ 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 03 มีนาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์แผนพัมนาการประกันภัยฉบับที่ 3 ผ่านหนังสือนิตยสาร 17 มีนาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลือตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การประกันภัยรถภาคบังคับ ในรูปแบบแหก้วน้ำพลาสติก 21 มีนาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 มีนาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างประชาสัมพันธ์การปรับเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับความคุ้มครองของผู้ประสบภัยจากรถ ตาม พ.ร.บ. ผ่านสื่อวิทยุโดยวิธีสอบราคา 28 มีนาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างพิมพ์บัตรใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัยแบบ PVC Card 31 มีนาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง "การประกันัยรถภาคบังคับ" ผ่านสื่อโทรทัศน์ 05 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน คปภ. และ อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 12 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 12 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 12 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สำนักงาน คปภ. 28 เมษายน 2559
ตารางราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบการประชุมทางไกล ระยะเวลา 3 ปี 12 พฤษภาคม 2559
ราคากลาง โครงการ การทำประกันภัยให้กับลูกจ้างชั่วคราว 18 พฤษภาคม 2559
ราคากลาง โครงการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชนิดกระดาษต่อเนื่อง ประจำปี 2559 19 พฤษภาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการให้บริการ สายด่วนประกันภัย 1186 ประจำปี 2559 26 พฤษภาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 27 พฤษภาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 01 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำกฎหมายและอนุบัญญัติฉบับภาษาอังกฤษ 03 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาระบบรับแบบรายงานข้อมูลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย 07 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2559 09 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 15 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางโครงการทดแทนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และ Firewall ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2559 28 มิถุนายน 2559

หน้า