ประกาศราคากลาง

ปี 2558
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 (ครึ่งปีหลัง) 17 พฤศจิกายน 2558
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจ้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 พฤศจิกายน 2558
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2559 09 ธันวาคม 2558
เผยแพร่ตารางราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ.ภาค 4(อุดรธานี) 14 ธันวาคม 2558
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปี 2559 22 ธันวาคม 2558
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 59 23 ธันวาคม 2558
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (อุดรธานี) 23 ธันวาคม 2558
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ.เขต 3 เขต ประจำปี 2559 25 ธันวาคม 2558
ปี 2559
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจ้างศึกษาและจัดทำเนื้อหาข้อมูล Content ในเว็บไซด์สำนักงาน คปภ. 08 มกราคม 2559
ตารางราคากลางจัดซื้อประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงานสำนักงาน คปภ. ปี 2559 21 มกราคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย 22 มกราคม 2559
ตารางราคากลางการสอบราคาจัดจ้างบริษัทดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2559 (MONEY EXPO 2016) 04 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์เพิ่ม 08 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบซองพลาสติกกันน้ำ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในระบบวิศวกรรมการประกอบอาคาร ประจำปี 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางจ้างจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 3 รายการ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน คปภ. และสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 26 กุมภาพันธ์ 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 03 มีนาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์แผนพัมนาการประกันภัยฉบับที่ 3 ผ่านหนังสือนิตยสาร 17 มีนาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจ้างผลือตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การประกันภัยรถภาคบังคับ ในรูปแบบแหก้วน้ำพลาสติก 21 มีนาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 มีนาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างประชาสัมพันธ์การปรับเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับความคุ้มครองของผู้ประสบภัยจากรถ ตาม พ.ร.บ. ผ่านสื่อวิทยุโดยวิธีสอบราคา 28 มีนาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างพิมพ์บัตรใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัยแบบ PVC Card 31 มีนาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง "การประกันัยรถภาคบังคับ" ผ่านสื่อโทรทัศน์ 05 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 12 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน คปภ. และ อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 12 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 12 เมษายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สำนักงาน คปภ. 28 เมษายน 2559
ตารางราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบการประชุมทางไกล ระยะเวลา 3 ปี 12 พฤษภาคม 2559
ราคากลาง โครงการ การทำประกันภัยให้กับลูกจ้างชั่วคราว 18 พฤษภาคม 2559
ราคากลาง โครงการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชนิดกระดาษต่อเนื่อง ประจำปี 2559 19 พฤษภาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการให้บริการ สายด่วนประกันภัย 1186 ประจำปี 2559 26 พฤษภาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางการสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 27 พฤษภาคม 2559
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 01 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างจัดทำกฎหมายและอนุบัญญัติฉบับภาษาอังกฤษ 03 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาระบบรับแบบรายงานข้อมูลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย 07 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2559 09 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 15 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลางโครงการทดแทนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และ Firewall ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิถุนายน 2559
เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2559 28 มิถุนายน 2559

หน้า