ประกาศราคากลาง

ปี 2565
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย (ศูนย์ CIT) ถนนวิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพราราคากลางการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประกันภัยรถภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 เมษายน 2565
เผยแพราราคากลางจัดจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการ : การเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย O I C : Be Smart First Jobber โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 08 สิงหาคม 2565
ปี 2559
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
จัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบสำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 19 กันยายน 2559
ตารางราคากลางการสอบราคาจัดจ้างบริษัทดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2559 (MONEY EXPO 2016) 04 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพับเก็บได้ 08 กรกฎาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบซองพลาสติกกันน้ำ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางงานจ้างพิมพ์บัตรใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัยแบบ PVC Card 31 มีนาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน คปภ. 18 สิงหาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระและ สำนักงาน คปภ. เขตบางนา 18 สิงหาคม 2559
ตารางราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบการประชุมทางไกล ระยะเวลา 3 ปี 12 พฤษภาคม 2559
ตารางราคากลางจัดซื้อประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงานสำนักงาน คปภ. ปี 2559 21 มกราคม 2559
ตารางราคากลางจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการฯ 30 มิถุนายน 2559
ตารางราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในระบบวิศวกรรมการประกอบอาคาร ประจำปี 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางจ้างจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 3 รายการ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการเตรียมความพร้อมรองรับเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานสากล 26 สิงหาคม 2559
ตารางราคากลางจ้างเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน 13 ธันวาคม 2559
ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์เพิ่ม 08 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลาง โครงการ การทำประกันภัยให้กับลูกจ้างชั่วคราว 18 พฤษภาคม 2559
ราคากลาง โครงการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชนิดกระดาษต่อเนื่อง ประจำปี 2559 19 พฤษภาคม 2559
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน คปภ. และสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 26 กุมภาพันธ์ 2559
ราคากลางจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินของอาคารสำนักงาน คปภ. และประกันภัยรถยนต์ 19 กันยายน 2559
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ตารางราคากลางงานจัดซื้อประกันชีวิตกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ปี 60 16 มิถุนายน 2560
ตารางราคากลางงานจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 04 พฤษภาคม 2560
ตารางราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “การประกันภัยภาคบังคับ” ผ่านสื่อวิทยุ 15 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพับเก็บได้ โดยวิธีพิเศษ 19 มกราคม 2560
ราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร 16 ตุลาคม 2560
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสายด่วนประกันภัย 1186 ประจำปี 2560 14 มิถุนายน 2560
ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย” ประจำปี 2560 ผ่านสื่อต่างๆ 18 สิงหาคม 2560
ราคากลางจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงาน มหกรรมการเงิน ประจำปี 2560 (Money Expo 2017) 05 เมษายน 2560
ปี 2562
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ตารางราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. 2562 31 มกราคม 2562
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจอภาพแบบ LED รวมการรื้อถอนและการติดตั้ง 08 มกราคม 2562
เผนแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสำนักงาน คปภ. ปี 2563 และภ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ปี 2566
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผุ้เข้ารับอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสุง (วปส.) รุ่นที่ 11 10 มกราคม 2566
ปี 2556
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ราคากลางการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดกาญจนบุรี 29 พฤศจิกายน 2556
ราคากลางการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดมุกดาหาร 12 พฤศจิกายน 2556
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 7 จังหวัดสระบุรี 11 มิถุนายน 2556
ราคากลางโครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณากลางแจ้ง 26 สิงหาคม 2556
ปี 2558
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ราคากลางจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การประกันภัยรถภาคบังคับ" และหนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 22 มกราคม 2558
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
เผยพร่ราคากลางจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงาน คปภ.

หน้า