ประกาศร่าง TOR

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Oracle) ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117153570 12 พฤศจิกายน 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา เลขที่โครงการ 64107206525 25 ตุลาคม 2564
ร่างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107067126 11 ตุลาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี 2021 เลขที่โครงการ 64107067478 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ อีเมล์ siwawutw@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2564 08 ตุลาคม 2564
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดทำระบบ Platform E - Learning โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 กันยายน 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ ๒ เลขที่โครงการ 64087418598 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564 24 สิงหาคม 2564
ร่างประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64087280703 18 สิงหาคม 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OIC eSarabun) เลขที่โครงการ 64087092365 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. - 11 ส.ค. 2564 06 สิงหาคม 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. ๒๕๖๔ – 6 สิงหาคม 2564 เลขที่โครงการ 64087011882 03 สิงหาคม 2564
ร่างประกวดราคาจัดจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ฯ เลขที่โครงการ 64077500158 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ aummarakr@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.- 3 ส.ค. ๒๕๖๔ 29 กรกฎาคม 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ฯ เลขที่โครงการ 64077417347 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ thanapolr@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ก.ค.- ๒ ส.ค. ๒๕๖๔ 27 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ฯ เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๒๘๖๒๕๓ สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ anurakk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 23 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกัน Malware ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาศึกษาข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. ภูมิภาคและอินทราเน็ต เลขที่โครงการ 64077278469 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ aummarak@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าฯ เลขที่โครงการ 64077116503 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์การประกันภัยควบการลงทุน (Unit-Linked) และมาตราฐานการประกันสุขภาพแบบใหม่ (New Health Standard) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ปี 2564-2565) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ anurakk@oic.or.th เบอร์โทร. 02-515-3999 ต่อ 7106 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 06 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ สำนักงาน คปภ. เบอร์โทร. 02-5153999 ต่อ 5211 ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2564 06 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ Financial@oic.or.th เบอร์โทร. 02-515-3995 ต่อ 5201 หรือ 5209 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 06 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ Financial@oic.or.th เบอร์โทร. 02-515-3995 ต่อ 5201 หรือ 5209 ตั้งแต่วันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ สำนักงาน คปภ. เบอร์โทร. 02-5153999 ต่อ 5211 ตั้งแต่วันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564
ประกาศร่างขอบเขตสำหรับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น Digital Insurance โดยวิธีคัดเลือก 08 มิถุนายน 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2567 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ infrasec@oic.or.th เบอร์โทร.084-145-2359 ตั้งแต่วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศร่าง tor จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปี ๒๕๖๔ ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีคัดเลือก 09 มีนาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา ๓๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ. วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 05 มกราคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 36 เดือน สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 5-8 ธันวาคม 2564 05 มกราคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจ้างพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 33 เดือน โครงการเลขที่ 63127495555 30 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ.วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 18 คัน ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ทางโทรสาร หรือทางเว็บไซด์ ระหว่างวันที่ 17 – 24 ธันวาคม 2563 ทาง e-mail : aummarak@oic.or.th 17 ธันวาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 17- 21 ตุลาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
ร่างประกาศขอบเขตของงานโครงการศึกษาโอกาส ศักยภาพ และแนวทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยต่อ สำหรับการประกันวินาศภัยในประเทศไทย 18 พฤศจิกายน 2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและพื้นดาดฟ้า รอยต่อ กระจกและAluminium Composite รอบอาคาร และผนังภายนอกอาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป 29 ตุลาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ตุลาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ sakowtipk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 15-20 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2563 09 ตุลาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563 06 ตุลาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทส โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2563

หน้า