ประกาศร่าง TOR

ปี 2555
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ขอบเขตของงาน ( TOR ) โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 31 กรกฎาคม 2555
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาโครงการสื่อสารความรู้ด้านการประกันภัยสู่ประชาชน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 สิงหาคม 2555
ปี 2556
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2556 05 มีนาคม 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศส่วนการจัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนา ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. 05 เมษายน 2556
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการประเมินความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (24 เม.ย. 56) 24 เมษายน 2556
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการโอนย้ายฐานข้อมูลกลางสำนักงาน คปภ. 24 เมษายน 2556
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 24 เมษายน 2556
การวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการให้บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ 24 เมษายน 2556
โครงการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศส่วนการจัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. 03 พฤษภาคม 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 17 พฤษภาคม 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางและการขอคืนเงินสำรองประกันภัย ของบริษัทประกันชีวิต 27 พฤษภาคม 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การประกวดราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศปัจจุบัน 27 พฤษภาคม 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการปฏิบัติงานด้านบังคับคดี 09 กรกฎาคม 2556
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและบริการห้องประชุม 01 พฤศจิกายน 2556
ปี 2557
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน การปรับปรุงระบบปรับอากาศ สำนักงาน คปภ. 08 มกราคม 2557
เผยแพร่ขอบเขตงาน(TOR) การจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตโฆษณา "ประกันภัย 200" ผ่านสื่อโทรทัศน์ 13 กุมภาพันธ์ 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2557 14 กุมภาพันธ์ 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 26 กุมภาพันธ์ 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมาย และการปฏิบัติงานด้านบังคับคดี 26 กุมภาพันธ์ 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณาชุด "พ.ร.บ.รถภาคบังคับ" 18 มีนาคม 2557
เผยแพร่ขอบเขตขของาน (TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการปรับปรุงเครือข่ายเสมือน สำนักงาน คปภ. 03 เมษายน 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องประจำปี 2557 22 พฤษภาคม 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการรายงานและสถิติข้อมูล e-Claim 24 มิถุนายน 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 25 มิถุนายน 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกันภัย 200 04 กรกฎาคม 2557
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และบริการห้องประชุม ของสำนักงาน คปภ. 09 กรกฎาคม 2557
ปี 2558
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ขอบเขตของงาน(TOR) จัดซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันภัย 07 พฤษภาคม 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน( TOR )โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป ประจำปี 2558 25 พฤษภาคม 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน ( TOR )เพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลประกันภัย 15 มิถุนายน 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน ( TOR )เพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง "การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ" โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิถุนายน 2558
เผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย 24 สิงหาคม 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ 01 กันยายน 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558 02 กันยายน 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันภัย 02 กันยายน 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป ปี 2558 03 กันยายน 2558
เผยแพร่ขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การเช่ารถโดยสารจำนวน 18 คัน 28 ธันวาคม 2558
ปี 2559
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
เผยแพร่ขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การเช่ารถโดยสารจำนวน 18 คัน 16 กุมภาพันธ์ 2559
เผยแพร่ร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์การจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. 03 มีนาคม 2559
เผยแพร่ร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน คปภ.และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 03 มีนาคม 2559
เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป ปี 2559 04 เมษายน 2559

หน้า