ประกาศร่าง TOR

ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ. บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 21 มิถุนายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มิถุนายน 2565
ร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการไล่เบี้ยเรียกคืนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิถุนายน 2565
ร่างประกาศจ้างดำเนินโครงการ รณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ.อย่างยั่งยื่น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 เมษายน 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลประภันภัย (IBS Nonlife) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047047722 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ sarapholk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 เม.ย. 2565 11 เมษายน 2565
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงาน คปภ.ภาคจังหวัด ระยะเวลา ๔ ปี (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ รวม ๑,๔๖๑ วัน) เลขที่โครงการ 65037400142 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ ubonrattt@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. - 29 มี.ค. 2565 24 มีนาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037297039 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ thanapolr@oic.or.th 21 มีนาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงาน คปภ.ภาคจังหวัด ระยะเวลา ๔ ปี (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ รวม ๑,๔๖๑ วัน) เลขที่โครงการ 65037151263 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ ubonrattt@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. - 17 มี.ค. 2565 14 มีนาคม 2565
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) เลขที่โครงการ 65027078960 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 9 ก.พ. 2565 04 กุมภาพันธ์ 2565
ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๔ คัน ระยะเวลา ๔ ปี (๔๘ เดือน) เลขที่โครงการ 64117372317 24 พฤศจิกายน 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการ Private Cloud ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) เลขที่โครงการ 64117008012 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ อีเมล์ anurakk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2564 19 พฤศจิกายน 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Oracle) ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117153570 12 พฤศจิกายน 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา เลขที่โครงการ 64107206525 25 ตุลาคม 2564
ร่างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107067126 11 ตุลาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี 2021 เลขที่โครงการ 64107067478 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ อีเมล์ siwawutw@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2564 08 ตุลาคม 2564
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดทำระบบ Platform E - Learning โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 กันยายน 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ ๒ เลขที่โครงการ 64087418598 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564 24 สิงหาคม 2564
ร่างประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64087280703 18 สิงหาคม 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OIC eSarabun) เลขที่โครงการ 64087092365 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. - 11 ส.ค. 2564 06 สิงหาคม 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. ๒๕๖๔ – 6 สิงหาคม 2564 เลขที่โครงการ 64087011882 03 สิงหาคม 2564
ร่างประกวดราคาจัดจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ฯ เลขที่โครงการ 64077500158 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ aummarakr@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.- 3 ส.ค. ๒๕๖๔ 29 กรกฎาคม 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ฯ เลขที่โครงการ 64077417347 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ thanapolr@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ก.ค.- ๒ ส.ค. ๒๕๖๔ 27 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ฯ เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๒๘๖๒๕๓ สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ anurakk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 23 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกัน Malware ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาศึกษาข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. ภูมิภาคและอินทราเน็ต เลขที่โครงการ 64077278469 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ aummarak@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าฯ เลขที่โครงการ 64077116503 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์การประกันภัยควบการลงทุน (Unit-Linked) และมาตราฐานการประกันสุขภาพแบบใหม่ (New Health Standard) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ สำนักงาน คปภ. เบอร์โทร. 02-5153999 ต่อ 5211 ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2564 06 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ Financial@oic.or.th เบอร์โทร. 02-515-3995 ต่อ 5201 หรือ 5209 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 06 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ปี 2564-2565) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ anurakk@oic.or.th เบอร์โทร. 02-515-3999 ต่อ 7106 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 06 กรกฎาคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ Financial@oic.or.th เบอร์โทร. 02-515-3995 ต่อ 5201 หรือ 5209 ตั้งแต่วันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ สำนักงาน คปภ. เบอร์โทร. 02-5153999 ต่อ 5211 ตั้งแต่วันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564
ประกาศร่างขอบเขตสำหรับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น Digital Insurance โดยวิธีคัดเลือก 08 มิถุนายน 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2567 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ infrasec@oic.or.th เบอร์โทร.084-145-2359 ตั้งแต่วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศร่าง tor จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ปี ๒๕๖๔ ของสำนักงาน คปภ. โดยวิธีคัดเลือก 09 มีนาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา ๓๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ. วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 05 มกราคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 36 เดือน สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 5-8 ธันวาคม 2564 05 มกราคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564

หน้า