ประกาศร่าง TOR

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ. วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 05 มกราคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 36 เดือน สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 5-8 ธันวาคม 2564 05 มกราคม 2564
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจ้างพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 33 เดือน โครงการเลขที่ 63127495555 30 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 สำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ.วิภาวดี และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 18 คัน ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ทางโทรสาร หรือทางเว็บไซด์ ระหว่างวันที่ 17 – 24 ธันวาคม 2563 ทาง e-mail : aummarak@oic.or.th 17 ธันวาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 17- 21 ตุลาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
ร่างประกาศขอบเขตของงานโครงการศึกษาโอกาส ศักยภาพ และแนวทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยต่อ สำหรับการประกันวินาศภัยในประเทศไทย 18 พฤศจิกายน 2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและพื้นดาดฟ้า รอยต่อ กระจกและAluminium Composite รอบอาคาร และผนังภายนอกอาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป 29 ตุลาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ตุลาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศได้ที่ sakowtipk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 15-20 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2563 09 ตุลาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563 06 ตุลาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทส โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ได้ทาง sirawitp@oic.or.th ตั้งแแต่วันที่ 25 ก.ย. - 2 ต.ค. 63 25 กันยายน 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและพื้นดาดฟ้า รอยต่อของกระจกและ Aluminium Composite รอบอาคาร และผนังภายนอกอาคารสำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ sirawitp@oi 16 กันยายน 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ yaowaresj@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 365 วัน (ปี 2563 - 2564) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ sakowtipk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิถุนายน 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างการปรับปรุงพื้น โดยปูกระเบื้องยาง ชนิดเข้าลิ้นชั้น ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , และชั้น ๘ อาคารสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ ๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2563
ร่างประกวดราคาเช่างานจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (All in one) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ รวม ๑,๐๙๕ วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิตเลขที่โครงการ 63047573831 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - 7 พฤษภาคม 2563 30 เมษายน 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63027054185 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 7- 13 กุมภาพันธ์ 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563
ร่างประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ระยะเวลา 33 เดือน วิจารณ์ร่างได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคมา 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563
ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแบบรายงานทางการเงินกิจกรรมตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9ฯ สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ aummarak@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 62 – 3 กันยายน 62 29 สิงหาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบ OIC Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) g]เลขที่โครงการ 62087386155 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 27- 30 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ สำหรับการปฏิบัติงานในอาคาร สำนักงาน คปภ. ชั้น 3-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ apipryw@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ aummarak@oic.ot.th ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 27 มิถุนายน 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งห้องศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย CIT สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ผ่าน email : am@oic.or.th , mss@oic.or.th ระหว่างวันที่ 10-17 มิ.ย. 62 10 มิถุนายน 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้น โดยปูกระเบื้องยาง ชนิดเข้าลิ้นฯ อาคารสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ผ่าน email : am@oic.or.th , mss@oic.or.th ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. 62 08 พฤษภาคม 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 30 เดือน ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ผ่าน email : aummarak@oic.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. - 26 เม.ย. 62 23 เมษายน 2562
่ืร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์สารสนเทศสำรอง ปี 2562 วิจารณ์ร่างประกาศได้ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 มี.ค. 2562 ผ่าน email:aummarak@oic.or.th 26 มีนาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ จ้างเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด/ ระยะเวลา 3 ปี ๖2562-2565) ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ได้ตัั้งแต่วันที่ 6-11 มี.ค. 06 มีนาคม 2562
ประกาศร่างจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี กำหนดเผยแพร่ขอบเขตงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 62 -4 มี.ค. 63 ส่งการ่างขอบเขตได้ที่ e-mail sirawitp@oic.or.th 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศร่างการประกวดราคาและขอบเขตของงานจ้างงานปรับปรุงพื้น โดยปูกระเบื้องยาง ชนิดเข้าลิ้น ขั้น 3,4,5,6,7, และชั้น 8 อาคารสำนักงาน คปภ. ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มกราคม 2562
ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ร่างประกวดราคาการจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 29 เดือน กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-14 ส.ค.-61 09 สิงหาคม 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงและศูนย์บริการประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-14 ส.ค.-61 08 สิงหาคม 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ Outsource จำนวน 15 คน ระยะเวลา 27 เดือน กำหนดเผยแพร่ขอบเขตของงาน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) และเครื่องบันทึกเวลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61 วิจารณ์ได้ที่ email : am@oic.or.th 28 มิถุนายน 2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) และเครื่องบันทึกเวลา กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.-7 มิ.ย. 61 ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ โทรสาร 02-5153985 หรือ E : am@oic.or.th 04 มิถุนายน 2561

หน้า