จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2561
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระกับสูงฯ ระยะเวลา 29 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงานคปภ. ระยะเวลา 29 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล (Content) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ธันวาคม 2561
ปี 2562
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62107062181 08 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087506030 28 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแปลงเอกสาร สำหรับโครงการแปลงเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแปลงเอกสาร สำหรับโครงการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087066732 15 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบ OIC Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087386155 03 กันยายน 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งห้องศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย (Centre of InsurTech, Thailand (CIT)) สำนักงาน คปภ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 21 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาซื้อรถยนต์รับรอง (รถตู้) สำหรับใช้ในสำนักงาน ครั้งที่ 3 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาทางระบบ egp ตั้งแต่วันที่ 5 -13 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (โครงการเลขที่ 62037006176) 05 มีนาคม 2562
ปี 2564
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64077286253 05 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097305904 13 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64077417347 05 สิงหาคม 2564
ปี 2565
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีอัตโนมัติด้วย Robotic Process Automation (RPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 65117401365 23 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 สำนักงาน คปภ. เลขที่โครงการ 65027078960 10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบ Call Center ผ่าน Cloud System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องตาม ISO 27001 ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องตาม ISO 27001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2565
ปี 2555
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ตุลาคม 2555
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ คปภ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 06 พฤศจิกายน 2555
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 ตุลาคม 2555
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ตุลาคม 2555
ปี 2563
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63107279592 27 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63077048965 16 กรกฎาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างระบบการให้ความรู้ด้านการประกันภัยครบวงจร (Create Insurance Literacy System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057160748 21 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63097313483 17 กันยายน 2563
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิด IP Camera พร้อมระบบและการติดตั้ง บริเวณอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริเวณอาคารศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย และห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เลขที่โครงการ 63057206968 15 พฤษภาคม 2563
ปี 2554
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 06 กันยายน 2554
ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2554 17 มกราคม 2554
ปี 2556
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างโครงการโอนย้ายฐานข้อมูลกลาง สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 มิถุนายน 2556
ประกวดราคาซื้อโครงการให้บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วยเทคโนโลยีคราวน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิถุนายน 2556
ปี 2553
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกวดราคา 22 พฤศจิกายน 2553
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ของอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยวิธีประกวดราคา 22 พฤศจิกายน 2553
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คัน 10 สิงหาคม 2553
ปี 2557
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 มีนาคม 2557
ปี 2552
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คัน 18 ธันวาคม 2552
ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุหมึกต่างๆ 08 เมษายน 2552
ปี 2560
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาเช่าบริการ Cloud Server ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้า