จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2556
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 มกราคม 2556
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 18 มกราคม 2556
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภับแบบ PVC Card 22 มกราคม 2556
การสอบราคาจัดจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันแลเงินสำรองประกันภัยประจำปี 2556 22 มกราคม 2556
ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคา 14 กุมภาพันธ์ 2556
การสอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบซองพลาสติกกันน้ำ 15 กุมภาพันธ์ 2556
การสอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต ยี่ห้อ DATACARD รุ่น SD-360 15 กุมภาพันธ์ 2556
การสอบราคาจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์สำนักงาน คปภ. 18 กุมภาพันธ์ 2556
การสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการส่งข้อสอบจากส่วนกลางไปยังศูนย์สอบ 11 มีนาคม 2556
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง\"ประกันวินาศภัยเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ\" และ\"ประกันชีวิตเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ\" 12 มีนาคม 2556
การสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลการรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 12 มีนาคม 2556
การสอบราคาจัดจ้าง โครงการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) สำหรับหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 13 มีนาคม 2556
สอบราคาจัดจ้างบุคลากรเพื่อช่วยในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. 22 มีนาคม 2556
การจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการพัฒนาแนวทางการกำกับการประกันภัยต่อของประเทศไทย 25 มีนาคม 2556
การประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 มีนาคม 2556
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 (ครึ่งปีแรก) 04 เมษายน 2556
การสอบราคาจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง 29 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องประจำปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 พฤษภาคม 2556
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสารสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง 10 พฤษภาคม 2556
การประกวดราคาจัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 พฤษภาคม 2556
การประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและตรวจประเมินระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2005 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 พฤษภาคม 2556
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปี 2556 21 พฤษภาคม 2556
การสอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายรูปและเครื่องฉายภาพ 31 พฤษภาคม 2556
การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันภัย (Insurance Bureau System) 07 มิถุนายน 2556
การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแนวทางการประเมิณความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 07 มิถุนายน 2556
การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 7 จังหวัดสระบุรี 11 มิถุนายน 2556
การสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 7 จังหวัดสระบุรี 11 มิถุนายน 2556
การสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน คปภ. ภาค7 จังหวัดสระบุรี 11 มิถุนายน 2556
การสอบราคาจังปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค7 จังหวัดสระบุรี 11 มิถุนายน 2556
ประกวดราคาซื้อโครงการให้บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วยเทคโนโลยีคราวน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิถุนายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาจัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 มิถุนายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์สำนักงาน คปภ. 26 มิถุนายน 2556
สอบราคาจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์สำนักงาน คปภ. 26 มิถุนายน 2556
ประกวดราคาจ้างโครงการโอนย้ายฐานข้อมูลกลาง สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 มิถุนายน 2556
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 มิถุนายน 2556
การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 มิถุนายน 2556
ประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและตรวจประเมินระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2005 27 มิถุนายน 2556
การสอบราคาจ้างผู้บริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานวันประกันภัย พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร 08 กรกฎาคม 2556
แก้ไขรายละเอียดเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 08 กรกฎาคม 2556
แก้ไขรายละเอียดประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 กรกฎาคม 2556

หน้า