จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ พร้อมจัดส่งให้กับสำนักงาน คปภ. ภาค / จังหวัด และส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 63117077601 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้รับจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าจอสัมผัสเครื่องปรับอากาศ Chiller เครื่องที่ ๒ ที่ชำรุด 05 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน คปภ. ภาค ๑ (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2562 (Annual Report 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายภาพหมู่นักศึกษาหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มของใช้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแถลงข่าวปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก 29 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อแบบส่งต่อเนื่องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Streaming media) ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63107279592 27 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย (SUBMERSIBLE PUMP) ชั้น B1 ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63107073418 19 ตุลาคม 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63097671553 19 ตุลาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้บริการและจัดทำใบอนุญาตคนกลางประกันภัย 14 ตุลาคม 2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63097573121 12 ตุลาคม 2563
ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63097573121 09 ตุลาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างผลิตสื่อของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่อาสาสมัครประกันภัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสาร บทความตราสัญลักษณ์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยสำนักงาน คปภ. ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยวิธีคัดเลือก 07 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อความรู้ด้านการประกันภัยในรูปแบบคู่มือปฏิบัติงาน อาสาสมัครประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก 05 ตุลาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ส์ 01 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต ยี่ห้อ Datacard รุ่น 260 เพิ่มเติม จำนวน 250 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเสื้อวอร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการงานบรรณาธิการ พร้อมจัดพิมพ์และเผยแพร่ นิตยสารประชาสัมพันธ์ (Public Relation magazine) ของสำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63097581581 25 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำและบริหารเว็บไซด์รวมข่าว (newsroom) เว็บไซด์รวบรวมสื่อ (Media center) และบริหารกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงาน คปภ. ) 24 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา และสื่อโฆษณาดิจิทัล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ในสถานการณ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังภาวะการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่โครงการ 63097383102 24 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART OIC ระยะที่ ๒ (จ้างติดตามการดำเนินการภายใต้แผนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC) (SMART OIC Project Management Office SMART OIC PMO) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับฯ 21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินด้วยการประกันภัย ในรูปแบบละครซิทคอม (Sitcom Situation Comedy) โดยวิธีคัดเลือก 21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและทัศนคติที่ดีกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยสู่ประชาชน 18 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดา แบบ PVC Card 17 กันยายน 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63097313483 17 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ Thomson Reuters Westlaw ฉบับต่ออายุสมาชิกรายปี (Renewal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ OIC Digital Transformation ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต่อเนื่องกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กันยายน 2563

หน้า