จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2551
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมตกแต่งอาคาร ฯลฯ ของอาคารสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ (ฉบับใหม่) 09 กันยายน 2551
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคปภ. ประจำปี 2551 28 กุมภาพันธ์ 2551
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2551 15 กุมภาพันธ์ 2551
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพัฒนาระบบงาน ประจำปี 2551 21 พฤศจิกายน 2551
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร ฯ 01 กุมภาพันธ์ 2551
ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล 12 กันยายน 2551
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพิ่มเติม 06 มิถุนายน 2551
ปี 2553
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาฯ งานวันประกันภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล และงานสัปดาห์ประกันภัย 26 เมษายน 2553
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ด้านการประกันภัยฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ 20 ตุลาคม 2553
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ตกแต่งอาคาร รวมงานระบบต่างๆ ของอาคารสำนักงาน คปภ. ตามโครงสร้างใหม่ 17 พฤศจิกายน 2553
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคาร รวมระบบงานต่างๆ ของอาคารสำน้กงาน คปภ. ภาค 6 จ.นครปฐม 30 มิถุนายน 2553
ปี 2552
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานคปภ. ประจำปี 2552 18 มีนาคม 2552
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ตกแต่งอาคาร รวมงานระบต่างๆ ของสำนักงานคปภ. ภาค 2 จ.นครสวรรค์ 17 พฤศจิกายน 2552
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ตกแต่งอาคาร รวมงานระบต่างๆ ของสำนักงานคปภ. ภาค 7 จ.สงขลา 17 พฤศจิกายน 2552
ปี 2562
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Ministers Insurance Awards ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087192130 13 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2563 ในรูปแบบไดอารี่ สมุดโน้ต ปฏิทินตั้งโต๊ะ และถุงผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ62087203118 16 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087063850 13 สิงหาคม 2562
ปี 2563
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2563 (Money Expo 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63017496100 30 มกราคม 2563
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ พร้อมจัดส่งให้กับสำนักงาน คปภ. ภาค / จังหวัด และส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 63117077601 10 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067274190 19 มิถุนายน 2563
ปี 2558
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานบริการทำความสะอาดและงานบริการจัดห้องประชุม อาคารสำนักงาน คปภใและอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 กันยายน 2558
ปี 2556
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 ตุลาคม 2556
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณากลางแจ้ง Bill Board ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2556
ปี 2565
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64127481583 04 มกราคม 2565
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097340875 19 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107336359 28 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างเมหาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำกรองปี 2565 -2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ตุลาคม 2565
ปี 2554
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการสื่อสารความรู้ด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อวิทยุ 09 มีนาคม 2554
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการสื่อสารความรู้ด้านการประกันภัยสู่สังคม ผ่านสื่อโทรทัศน์ 09 มีนาคม 2554
ปี 2561
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดาแบบ PVC Card ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือคู่มือประชาชนด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 พฤศจิกายน 2561
ปี 2564
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการผลิตสื่อและกิจกรรมพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย ในรูปแบบต่างๆ ให้กับหน่วยงานเครือข่าย องค์กรของรัฐ และประชาชน ฯ เลขที่โครงการ 64077520218 30 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา ๓๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขที่โครงการ 64037073400 17 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 33 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63127495555 12 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการประกันภัยและการสร้างความตระหนักรู้ในเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OIC eSarabun) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64087092365 13 สิงหาคม 2564
ปี 2555
ชื่อเรียงจากมากไปน้อย ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 กรกฎาคม 2555
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 มิถุนายน 2555

หน้า