จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2555
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555 04 ตุลาคม 2555
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างหนังสือพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยแบบพลาสติกธรรมดา โดยวิธีสอบราคา 09 ตุลาคม 2555
ประกาศการจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 09 ตุลาคม 2555
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดแต้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงาน Thailand Smart Money 15 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา การประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อทดแทนของเดิม สำหรับสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาค จำนวน 29 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 ตุลาคม 2555
ประกาศการสอบราคาจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. 18 ตุลาคม 2555
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 ตุลาคม 2555
การสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2556 18 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจ้างปรับปรุงแก้ไขท่อน้ำและอุปกรณ์ของระบบสุขาภิบาล 19 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยแบบพลาสติดธรรมดา (สีเงิน) โดยวิธีสอบราคา 19 ตุลาคม 2555
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ตุลาคม 2555
สำนักงาน คปภ.จัดประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ตุลาคม 2555
สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 25 ตุลาคม 2555
สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 26 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจัดจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัย ประจำปี 2556 30 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 31 ตุลาคม 2555
การสอบราคาจัอซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2555 02 พฤศจิกายน 2555
การสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 เพิ่มเติม (ไตรมาสที่ 4 ) 06 พฤศจิกายน 2555
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ คปภ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 06 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 09 พฤศจิกายน 2555
การสอบราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำปี 2556 09 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 21 พฤศจิกายน 2555
การสอบราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานคปภ. (ปรับปรุงกระจก อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง) 27 พฤศจิกายน 2555
การสอบราคาจ้างบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. 27 พฤศจิกายน 2555
การประกวดราคาการเช่ารถยนต์สำหรับใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 13 คัน 30 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ธันวาคม 2555
ประกาศการยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงรวมและจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 12 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทะเข้าเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ คปภ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ธันวาคม 2555
การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานของพนักงานขับรถยนต์ 18 ธันวาคม 2555
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลการประกันภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 ธันวาคม 2555
ปี 2556
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่เรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา การประกวดราคาเช่ารถยนต์สำนักงาน เพื่อทดแทนของเดิมสำหรับใช้ในสำนักงาน คปภ.และส่วนภูมิภาค จำนวน 13 คัน 07 มกราคม 2556
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีสอบราคา 10 มกราคม 2556
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีสอบราคา 10 มกราคม 2556
ยกเลิกการสอบราคาจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยประจำปี 2556 11 มกราคม 2556
การสอบราคาจ้างโครงการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของสำนักงาน คปภ.)สำหรับปี 2556 15 มกราคม 2556
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 มกราคม 2556
การสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 17 มกราคม 2556

หน้า