จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “การประกันภัยรถภาคบังคับ” ผ่านสื่อโทรทัศน์ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 02 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ จากการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด-KTB ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 24 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ประจำปี 2562 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งห้องศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย (Centre of InsurTech, Thailand (CIT)) สำนักงาน คปภ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 21 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเช่าบริการเครื่องแม่ข่าย (ปี 2562) 21 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแปลงเอกสาร สำหรับโครงการแปลงเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด ขับขี่ปลอดภัย เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2562-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Application Ma Claim รวมถึงข่าวสารด้านประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2562-2563 เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62 ทางเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ am@oic.or.th 29 พฤษภาคม 2562
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2562-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2562-2563 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ขอรับเอกสารได้ทางระบบ egp ระหว่างวันที่ 17-27 พ.ค. 2562 กำหนดยื่นข้อเสนอ 28 พ.ค. 62 เลขที่โครงการ 62057128421 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรายงานตัว พิธีเปิดการอบรม การปฐมนิเทศและจัดหาวัสดุฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 16 พฤษภาคม 2562
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 14 พฤษภาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 2562-2563 เพื่อรับฟังวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 15 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซ์กรมบัญชีกลาง หรือเว็บไซด์ am@oic.or.th 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 30 เดือน ขอรับเอกสารทางระบบ e-GP วันที่ 8 -28 พ.ค. ยื่นข้อเสนอ 29 พ.ค. เลขที่โครงการ 62047228733 08 พฤษภาคม 2562
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย โดยวิธีคัดเลือก 30 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานพิจารณาค่าเสียหายเบื้องต้นฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 62 - 9 พค. 62 โครงการเลขที่ 62047326628 29 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสำนักงาน คปภ. ปี 2563 และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 26 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าบริการระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 19 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรายงานตัว พิธีเปิดการอบรม การปฐมนิเทศและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปีะ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 62037312094 18 เมษายน 2562
จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภยรภาคบังคับ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกาศรารคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 18 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ระยะเวลา 3 ปี กำหนดขอรับเอกสารทางระบบ egp วันที่ 15-29 มี.ค. กำหนดยื่นข้อเสนอ 1 เม.ย. 62 เลขที่โครงการ 62027451314 15 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดขอรับเอกสารทางระบบ egp ระหว่างวันที่ 15-24 มี.ค. กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 25 มี.ค. เลขที่โครงการ 62037075841 15 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน คปภ. จังหวัดฉะเชิงเทรา 15 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จอภาพแบบ LED รวมการรื้อถอนและติดตั้ง 15 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัิงานการพิจารณาค่าเสียหายเบื้องต้นแบบครบวงจรฯ ขอรับเอกสารทางระบบ egp ได้ตั้งแต่วันที่ 12-19 มี.ค. กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 20 มี.ค. เลยที่โครงการ 62037057342 12 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื่้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารผ่านระบบ egp ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 มี.ค. 62 ยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 มี.ค. 62 (โครงการเลขที่62037031786) 06 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 05 มีนาคม 2562
ประกวดราคาซื้อรถยนต์รับรอง (รถตู้) สำหรับใช้ในสำนักงาน ครั้งที่ 3 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาทางระบบ egp ตั้งแต่วันที่ 5 -13 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (โครงการเลขที่ 62037006176) 05 มีนาคม 2562
ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสำนักงาน คปภ. ปี 2563 และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 05 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการแถลงข่าว เพื่เสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสายด่วนประกันภัย 1186 ผู้สนใจขอรับเอกสารทางระบบ e-gp ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กพ. 62 - 5 มี.ค. 62 โครงการเลขที่ 62027212606 22 กุมภาพันธ์ 2562

หน้า