จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2557
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศสอบราคาและเผยแพร่ราคากลาง การสอบราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) สำหรับหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 09 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาและราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง 11 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 28 เมษายน 2557
ปี 2559
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศสอบราคาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกันภัยรถภาคบังคับ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณเสาตอม่อสะพานรถข้ามแยก 04 เมษายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรับแบบรายงานข้อมูลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย 07 มิถุนายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการให้บริการ สายด่วนประกันภัย 1186 ประจำปี 2559 26 พฤษภาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเก็บเอกสารไว้ภายนอกสำนักงาน 13 ธันวาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 15 มิถุนายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2559 08 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างศึกษาและจัดทำเนื้อหาข้อมูล Content ในเว็บไซด์สำนักงาน คปภ. 08 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 3 รายการ 10 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์บัตรใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัยแบบ PVC Card 31 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบซองพลาสติกกันน้ำ โดยวิธีการสอบราคา 11 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพับเก็บได้ 15 กรกฎาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้กับสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัดและส่วนกลางทั่วประเทศ 28 กรกฎาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ในรูปแบบแก้วน้ำพลาสติก 29 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) 14 กันยายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์แผนพัมนาการประกันภัยฉบับที่ 3 ผ่านหนังสือนิตยสาร 17 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง "การประกันัยรถภาคบังคับ" ผ่านสื่อโทรทัศน์ 05 เมษายน 2559
ปี 2558
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศสอบราคาปรับปรุุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (อุดรธานี) 11 ธันวาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันวินาศภัย (System for Electronic Rate and Form Filing : SERFF-II) 30 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของผุ้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 58 09 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 พฤศจิกายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน" 24 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นประกันภัย 200 27 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบการเงินและการบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอิเล็กทรอนิกส์ 02 พฤศจิกายน 2558
ปี 2560
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. จังหวัดสิงห์บุรี 30 มกราคม 2560
ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.ภูเก็ต 23 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสืองานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 59 07 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัยแบบ (PVCCard) 31 มกราคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 11 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5 รายการ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ ซองพลาสติกกันน้ำ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ ครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) สำนักงาน คปภ. 2 ภาษา (ภาษาไทย/อังกฤษ) 17 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 07 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.พิษณุโลก 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.ปทุมธานี 03 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 8 อาคารสำนกงาน คปภ. 09 มิถุนายน 2560
ปี 2556
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์สำนักงาน คปภ. 26 มิถุนายน 2556
ปี 2555
ชื่อเรียงจากน้อยไปมาก ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศ 15 มีนาคม 2555

หน้า